Archif Newyddion

Newyddion o'r Gangen 2013 - 2015

13.06.18 Ymweliad i Storiel
Liz, Glenys, GwenanCafwyd noson hwyliog a diddorol i orffen ein tymor pan aethom ar drip i Storiel ym Mangor. Roedd gwledd o bethau i'w gweld yno a llawer i stori fach ddifyr yn gefndir i'r arteffactau. Ymlaen a ni wedyn i westy'r Victoria ym Mhorthaethwy ble cafwyd cyfle i gymdeithasu, i ddiolch i'r swyddogion a'r pwyllgor, ac i groesawu ein Llywydd newydd Gwenan Roberts.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.05.18 Taith Diwedd Tymor
Bydd bws ein taith diwedd tymor yn cychwyn o’r gwaelod am 6.00yh, Nos Fercher y 13 o Fehefin - arian a dewis bwyd i Rhian os ydych heb wneud os gwelwch yn dda.


09.05.18 Carol Llywelyn - Ffatri Jam
Carol Llywelyn a Liz WatkinMae'n siwr fod llawer ohonoch wedi gweld cynnyrch 'Welsh Lady' mewn siopau, sioeau a ffeiriau bwyd. Heno cawsom hanes sut y gwnaeth y busnes teuluol yma o'r Ffôr gychwyn a thyfu i fod yn fusnes llwyddiannus sy'n allforio ar draws y byd. Roedd Carol yn brysur iawn ar ddiwedd y noson yn gwerthu amrywiaeth o'u cynnyrch.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.04.18 Hugh Hughes -Ysbrydion!
Hugh Hughes a Rhian a LizRoedd y gynulleidfa yn gwrando'n astud iawn pan ddaeth Hugh Hughes atom i adrodd storiau am ddigwyddiadau heb esboniad ac am ysbrydion a welwyd yn yr ardal dros y blynyddoedd. Noson ddifyr iawn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


14.03.18 Dathlu Gŵyl Ddewi - Gwesty Y Castell, Caernarfon
Dathlu Gŵyl Ddewi - Gwesty Y Castell, CaernarfonCawsom noson hwyliog iawn yn dathlu Gŵyl Ddewi yng ngwesty Y Castell ar sgwâr Caernarfon. Daeth Richard Owen y consuriwr i'n difyrru ac roedd pawb yn rhyfeddu at ei ddawn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


14.02.18 Dr Siôn Jones - Y Degwm
Dr Siôn Jones - Y DegwmDaeth Dr Siôn Jones draw i'r gangen i sôn am ryfela Y Degwm, a diddorol iawn oedd clywed am rôl rai o ferched y cyfnod yn y gwrthryfeloedd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


10.01.18 Brethyn Cartref
Brethyn CartrefCawsom noson gartrefol iawn yng nghwmni tair o'r gangen, sef (o'r chwith i'r dde) Mair Price, Gwenan Roberts a Cecile Roberts. Buont yn rhannu atgofion a phrofiadau o Bordeaux, Calcutta a Sir Feirionydd!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


13.12.17 Cinio Nadolig
Cinio NadoligDathlwyd y Nadolig yn y Clwb Golff yng Nghaernarfon eleni. Cawsom bryd blasus, cwmni difyr ac adloniant hwyliog wedi ei drefn gan y pwyllgor. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar Ionawr 10fed 2018!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


07.12.17 Bws i'r Cinio Nadolig

Bws ir Cinio Nadolig Bydd y bws i'r cinio Nadolig yn gadael Capel Cysegr am 6.45 yr hwyr Nos Fercher, yn codi yng nghanol y pentref ac yn yr arosfa bws yn y gwaelod.

 

 

 


22.11.17 Bore Coffi Yn Codi £590.00

Bore coffiDiolch i bawb am helpu i wneud y bore coffi (a gynhaliwyd ar Dachwedd 17) yn llwyddiant. Codwyd £590.00 tuag at Gronfa Calonnau Bethel sy'n codi arian i gael dau diffibriliwr i'r pentref. Dywedodd Liz Watkin, Llywydd y gangen, "Dwi'n falch iawn fod MYW wedi gallu gwneud cyfraniad mor dda at gronfa fydd yn prynu rhywbeth o fudd i'r holl pentref".

Cliciwch yma i weld y lluniau


10.11.17 Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cwis Hwyl CenedlaetholAeth deuddeg ohonom i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y Meifod, Bontnewydd ar nos Wener Tachwedd 10fed. Roedd tri tim ohonom i gyd, a phawb wedi gwneud yn dda ond heb ddod i'r brig y tro yma.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


08.11.17 Madarch Gwyllt a llên gwlad - Dr Endaf ap Ieuan

liz, eva a Dr Endaf ap IeuanDaeth Dr Endaf ap Ieuan atom i ddangos a thrafod madarch Gwyllt. Cawsom noson addysgol a ddiddorol iawn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau03.11.17 Nodyn Atgoffa - Cinio Nadolig
Cofiwch ddod ac arian a dewisiadau Swper Nadolig (Clwb Golff Caernarfon) gyda chi i gyfarfod Tachwedd 8fed pan fydd Dr. Endaf ap Ieuan yn rhoi sgwrs ar Fadarch gwyllt a llen gwlad.


01.11.17 Bore Coffi - elw at Gronfa Calonnau Bethel

posterYn Neuadd Bethel

Bore dydd Gwener 17eg o Dachwedd am 10 o’r gloch

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 11.10.17 Yr Ysgwrn - Sian Griffiths

sian a lizCawsom noson ddifyr yng nghwmni Naomi Jones yn sôn am yr holl newidiadau sydd wedi digwydd yn Yr Ysgwrn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 13.09.17 Noson Agoriadol yng nghwmni Ann Hopcyn a Bill Evans

merchedCawsom noson agoriadol gwerth chweil yng ngwmni talentog y gwr a gwraig Ann Hopcyn a Bill Evans. Roedd cyfle i ganu ac i ddyfalu cyn cymdeithasu dros baned a lluniaeth blasus.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.09.17 Nodyn Atgoffa - Noson Agoriadol

Cynhelir noson agoriadol tymor 2017/18 yn Festri Capel Cysegr am 7.30 y.h. ar nos Fercher Medi 13. Cawn adloniant gan Ann Hopcyn a'i gŵr Bil Evans. Bydd cyfle am sgwrs a lluniaeth ysgafn i ddilyn. Croeso cynnes i aelodau newydd a chyn aelodau.

Am fwy o wybodeth cysylltwch â'r llywydd Lis Watkin ar 01248 671243 neu'r ysgrifennydd Eirlys Williams ar 01248 670088

 

30.08.17 Cinio Dathlu'r Aur - Gorffennaf 8fed

merchedCriw MYW Bethel yng nghinio Dathlu'r Aur, Rhanbarth Arfon yng Ngwesty'r Celt Caernarfon

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


03.07.17 Adroddiad Mis Mehefin

merchedDaeth gweithgareddau’r flwyddyn eleni i ben gyda Dathlu’r Aur ein cangen.

Cafwyd trip i ben yr Wyddfa ar Fehefin 17eg gyda 35 ohonom yn cychwyn ar y trên 2 o’r gloch. Clywyd seiniau o ‘awn ar y trên bach’ yn atsain o’r trên wrth iddi wneud ei ffordd draw at y Ceunant Mawr a’r teithwyr eraill ddim yn siwr iawn beth oedd yn mynd ymlaen! Hwyl a sbri go iawn a phawb yn brysur hefo’i camerau yn gwneud yn fawr o’r goygfeydd godidog. Ni faswn wedi cael gwell diwrnod i fynd os byddai wedi bod yn bosib ei ordro.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad i gyd

Cliciwch yma i weld lluniau Dathlu'r Aur, Cinio'r Llywydd Rhanbarth y Gogledd

Cliciwch yma i weld lluniau Dathlu'r Aur, Taith I Ben Yr Wyddfa

Cliciwch yma i weld lluniau Arddangosfa yn y Parc


17.06.17 Dathlu'r Aur - Taith I Ben Yr Wyddfa

merchedCawson dywydd bendigedig i fynd ar daith i fyny'r Wyddfa ac roedd pawb wedi gwirioni gyda'r golygfeydd o'n gwmpas. I ddilyn cawsom de prynhawn gwerth chweil yng ngwesty'r Fictoria, Llanberis.

Diolchwn i Gronfa'r Loteri am grant tuag at y diwrnod.

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.06.17 Trip Dathlu'r Aur

Bydd trip Dathlu'r Aur, i fyny'r Wyddfa dydd Sadwrn nesaf sef yr 17eg o Fehefin.

Disgwylir i bawb gyfarfod wrth y tren erbyn 1.45 y pnawn, a rhoddwyd caniatad i barcio ym maes parcio'r Fictoria gan byddwn yn mynd yno i gael te wedi'r daith.

Mae croeso i bawb ddod a'i bagiau MYW gyda hwy ac i wisgo rhywbeth aur os dymunir.

Os oes unrhyw un angen lifft i Lanberis cysylltwch a Gwyneth, Anne neu Mary Wyn.

Edrychwn ymlaen at daith a diwrnod bythgofiadwy.


10.05.17 Cymdeithasu

merchedYn anffodus methodd ein gwraig wadd Carol Llewelyn ddod atom oherwydd gwaeledd ond cawsom noson hwyliog yn cymdeithasu.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau05.04.17 Cadw’n Iach a Heini - Debbie Jones

aelodau yn cadw yn heiniDaeth Debbie Jones atom i sôn am bwysigrwydd cadw'n heini a chawsom sesiwn hwyliog yn gwneud ymarferion cardiofasgwlaidd ac ymarferion ar gyfer gwella cryfder a balans. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan yn fawr iawn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


03.04.17 Cyfarfod Nesaf

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn festri Capel Cysegr am 7.30 nos Fercher y 5ed o Ebrill

Bydd noson Cadw’n Iach a Heini, dan law Debbie Jones ac awgrymir i bawb ddod ag esgidiau fflat gyda hwy.
Estynnir croeso cynnes i aelodau hen a newydd.


17.03.17 Dathlu 50 - Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr

dathlu 50 Mary a Gwyneth yn cyflwyno eitemau Bethel dros y 50 mlynedd i
Alaw Roberts, y Swyddog Prosiect

 

 

 08.03.17 Dathlu Gŵyl Dewi

magi tudurAr ôl pryd blasus yng nghlwb criced Bangor cawsom ein difyrru gan Magi Tudur wrth i ni ddathlu Gŵyl Dewi eleni. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.03.17 Arian Loteri

siec loteriDyma Mary Wyn Jones (Ysgrifennydd), Gwyneth Jones (Llywydd) ac Anne Elis (Trysorydd) gyda'r siec a dderbyniwyd gan Y Loteri ar gyfer dathliadau 50 mlynedd Merched Y Wawr.

 08.02.17 Iechyd Merched gyda Sian Hughes

gwyneth jones a sian hughesBraf oedd croesawu Sian Hughes yn ôl i'r gangen i sôn am Iechyd Merched a phwysigrwydd edrych ar ôl ein hunain fel ein bod yn cadw'n gryf yn gorfforol ac yn feddyliol. Hefyd cafodd bawb fag i ddathlu fod Merched Y Wawr yn dathlu hanner can mlynedd eleni.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


06.02.17 Cyfarfod Nesaf

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn festri Capel Cysegr am 7.30 nos Fercher yr 8ed o Chwefror.

Bydd y noson dan law Sian Hughes ac estynnir croeso cynnes i aelodau hen a newydd.


23.01.17 Bowlio Deg Ranbarth Arfon 2016 - 2017

falmaiNewyddion da!

Mi wnaeth tim Bethel ennill y Bowlio Deg Rhanbarth Arfon nos Wener 20fed Ionawr. Nid yn unig hynny ond Falmai oedd wedi cael y sgor uchaf o 112. Bydd y rownd nesaf sef Rhanbarthau Gogledd Cymru ym mis Mehefin.

Ymlaen a ni!

Cliciwch yma i weld Tysysgrif y gangen

Cliciwch yma i weld Tysysgrif Falmai

Cliciwch yma i weld y lluniau


11.01.17 Ymwybyddiaeth Ofalgar dan ofal Gwennan Roberts

pobl yn myfyrioAr ôl cyflwyniad hynod ddiddorol gan Gwennan Roberts, bu cyfle i bawb i ymlacio yn braf ac ymarfer sgiliau Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


14.12.16 Dathlu'r Nadolig yng ngwesty y Fictoria, Llanberis

4 person wrth y bwrddAethom draw i westy'r Fictoria yn Llanberis i ddathlu'r Nadolig ble cawsom fwyd da, cwmni difyr a hwyl yn ystod y cwis 'Siân a Siân'.
Nora a Glenys oedd yn adnabod ei gilydd orau a llongyfarchiadau iddynt am ennill beiro Dathlu'r Aur Merched Y Wawr.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


05.12.16 Cinio Nadolig Merched y Wawr

Bydd y bws ar gyfer y cinio Nadolig yn gadael Tan y Buarth am 6.45 yr hwyr ar nos Fercher y 14eg o Ragfyr ac yn codi yn y mannau arferol yn y pentref.

Os oes unrhyw broblem cysylltwch a Mary W Jones


09.11.16 Danteithion O'r Ddôl

Eirlys, Nan a MaryDiolch yn fawr i Eirlys Williams, Nan Rowlands a Mary Jones am ein hysbrydoli gyda detholiad o ddanteithion ar gyfer y Nadolig. Mae'n siŵr o fod yn Nadolig blasus ym Methel eleni!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

Ryseitiau:
Relish Llugaeron ac Oren / Tryffls - cliciwch yma
“Rillette” Twrci/Iâr / Paté Caws / Briwgig (Mincemeat) / Teisennau Nadolig Bach - cliciwch yma


12.10.16 Noson gyda'r Newyddiadurwr Tweli Griffiths

Tweli Griffiths a Gwyneth JonesCawsom noson ddiddorol dros ben yng nghwmni Tweli Griffiths ac i ddilyn cawsom luniaeth ysgafn baratowtd gan y Pwyllgor.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


14.09.16 Noson yng nghwmni 'Y Ddwy Sian'

dwy ddynesCawsom lond trol o hwyl yng nghwmni 'Y Ddwy Sian' ! Dyma ddechrau gwych i dymor newydd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


07.09.16 Nodyn Atgoffa - Noson Agoriadol
Cynhelir noson agoriadol tymor 2016 yn Festri Capel Cysegr am 7:30pm ar nos Fercher Medi 14eg. Trefn y noson fydd adloniant ysgafn yng ngofal 'Y Ddwy Sian' a lluniaeth ysgafn dros sgwrs i ddilyn. Mae croeso i aelodau hen a newydd. Byddwn yn cychwyn y cofrestru am 7:15pm.

Am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â Gwyneth Jones y Llywydd (01248 670312) neu Mary W. Jones (ysg.) ar 01248 670115.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu gan obeithio am dymor llewyrchus arall i'r gangen.

 

22.06.16 Ymchwil y Galon Cymru
Annwyl aelodau,
Trosglwyddwyd £200 gan y gangen i gronfa ymchwil y galon Cymru. Yr arian yma yn rhan o'r elw wnaethpwyd ar ein noson blasu gwin.
Pob hwyl i bawb dros yr haf.


08.06.16 Taith Ddirgel

yr aelodauI orffen ein tymor cafwyd taith ddirgel i Borth Amlwch ac i'r amgueddfa gopr. Cafom ein tywys o amgylch a'n diddori gydag hanesion difyr am Amlwch pan 'roedd y mwyngloddio am gopr yn ei fri gan Elfed Rowlands.

Yna swper blasus yng nhlwb golff Porth Llechog. Enillwyd y raffl gan Rhian ac Anwylyd.
Diolchodd Mair fel llywydd i bawb a wnaeth y Flwyddyn hon yn un lwyddianus ac apeliodd am i bawb wneud eu gorau i bysgota am aelodau newydd.
Cyflwynwyd tusw o flodau i Anwylyd ac i Anita a danfonwyd tusw o flodau a chofion arbennig at Jen. Mynegwyd gwethfawrogiad o waith Cwmni Delwedd am ein gwefan raenus ac am ei chadw i ddyddiad.

Diolchwyd i Mair fel llywydd gan lywydd y flwyddyn nesaf, sef Gwyneth Jones.
Bydd y tymor nesaf yn dechrau Medi 14 eg.

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson

 


11.05.16 Beth yw Archaeoleg? - Rhys Mwyn

Rhys Mwyn a Mair ReadCroesawyd y gŵr gwadd Rhys Mwyn, a ddaeth i'r amlwg fel aelod o'r grwp pync 'Anrhefn', yn hyrwyddwr grwpiau Cymraeg, yn ddarlledwr ond heno i drafod archaeoleg.Fe'n diddanwyd a'n haddysgwyd am 'Beth yw Archaeoleg?'

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma am fwydlen a ffurflen dewisiadau ar gyfer ein Taith Ddirgel ar 08.06.16

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


13.04.16 Planhigion mewn potiau - Awen Haf Jones

awen haf jonesCawson noson ddifyr ac addysgiadol iawn yng nghwmni Awen Haf Jones fu'n sôn am ba botiau a pha gompost i ddewis ar gyfer gwahanol blanhigion.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson

 


10.03.16 Dathlu Gŵyl Ddewi yn Nhafarn y Bont, Porthaethwy

cenin pedrDaeth criw da ynghyd i ddathlu Gwyl Ddewi yn Nhafarn y Bont, Porthaethwy ar nos Fercher, Mawrth 9fed. Wedi pryd blasus cafwyd orig ddidan iawn yng nghwmni Mair Tomos Ifans. Roedd pawb yn mwynhau gymaint yn gwrando arni’n canu, darllen ambell i gerdd ac yn ein diddanu gyda’i hanesion hwyliog, nes ein bod yn amharod iawn i adael pan gyrhaeddodd y bws i fynd a ni am adref. Noddwyd yr adloniant gan gynllun ‘noson fach allan’.
Enillwyr lwcus y raffl oedd Delyth, Eirlys a Bet.

Cliciwch yma i wybod mwy am Mair Tomos Ifans

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


07.03.16 Nodyn Atgoffa - Trefniadau Bws Cinio Gŵyl Ddewi

cenin pedrBydd Bws Derfel yn mynd a ni i Dafarn y Bont nos Fercher 09.03.16.
Cychwyn o waelod Bethel (Tan y Buarth) am 6.40pm, gweithio'n ffordd i fyny i fod wrth Cysegr tua 6.50pm. Dewisiadau bwyd pawb gan Anwylyd yn saff!


Edrych ymlaen at noson ddifyr yng nghwmni Mair Tomos Ifans.

 

 
26.02.16 Cinio Gŵyl Ddewi

cenin pedrUnrhyw un sydd heb roi ei dewis ar gyfer y Cinio Gŵyl Ddewi i mewn i ddod ar ffurflen dewis a'r arian i Anita, Mair neu Anwylyd cyn nos Sul nesa (Chwefror 28) os gwelwch yn dda.

 
10.02.16 'Blasu Gwin' o dan arweiniad y Parchedig Marcus Robinson

Y Parchedig Marcus RobinsonCafwyd noson hwyliog iawn yn blasu gwin yng nghwmni ffrindiau yn neuadd Bethel.Y Parchedig Marcus Wyn Robinson oedd y 'sommelier', wnaeth ein cyflwyno i wahanol winoedd, tair wyn a thair goch, o'r Eidal, Ffrainc, Yr Arianin a Chile.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


13.01.16 Ategolion Nel

Ellen Lloyd JonesCawsom noson arbennig o ddifyr yng nghwmni Ellen Lloyd Jones o 'Ategolion Nel'. Roedd pawb yn rhyfeddu at ei dawn - ac yn siwr o gofio amdani pan fydd angen rhywbeth unigryw ar gyfer achlysur arbennig! (els.lloyd@hotmail.com).

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


05.01.16 Blwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r gangen!

Dai ChefFalch o glywed fod Gwyneth, ein is-lywydd am eleni yn dod at ei hun ar ol llaw-driniaeth - 'brysia wella, Gwyneth. Edrych ymlaen i'ch gweld nos Fercher, 13 Ionawr, pan fydd Elen Lloyd Jones yn dod atom i son am ei chwmni 'Ategolion Nel' ac arddangos dipyn o'r cynnyrch.
09.12.15 Dathlu'r Nadolig ym mwyty Bryn Teg

Dai ChefGwnaeth y gangen ddathlu 'r Nadolig eleni ym mwyty Bryn Teg, Llanrug. Darparwyd bwyd blasus a weinwyd yn hwyliog mewn awyrgylch Nadoligaidd mawr fu'r mwynhad....

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


07.12.15 Cinio Nadolig

Gair bach i atgoffa pawb fod y bws yn cychwyn o Tan y Buarth am 7 nos Fercher 09/12/15. Bydd yn codi aelodau yn Tan y Buarth, y Ddôl, safle bws gwaelod Bethel, tu allan i'r Bedol a thu allan i'r Cysegr.


18.11.15 Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2016

poster

Cynlluniwch gerdyn mewn unrhyw gyfrwng ar gyfer Nadolig 2016.

Dyddiad cau: 04.12.15

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 


17.11.15 Catalog Ategolion at y Galon

catalog

Nwyddau gan enwogion a ffrindiau tuag at ymgyrch Ategolion at y Galon

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a manylion sut i roi bid

Dyddiad cau: 21.05.16

 

 

 


11.11.15 Malan Wilkinson - Profiadau Iechyd Meddwl

mair a malanCawsom noson gofiadwy a diddorol yn y gangen pan ddaeth Malan Wilkinson atom i sôn am ei phrofiadau Iechyd Meddwl. Bu'n darllen dyfyniadau o'i chyfraniad i'r gyfrol 'Gyrru Drwy'r Storom' cyn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


02.11.15 Newid i'r Rhaglen

Yn anffodus ni fydd Gwen James yn medru bod gyda ni yn ein cyfarfod nesaf. Mae Malan Wilkinson wedi addo dod ar fyr rybudd ac mae'n fraint i ni ei chroeswu. Cofiwch ddod a'ch dewis o fwyd at ein cinio 'Dolig ynghyd a'r tal o £20.


15.10.15 Cinio Nadolig Merched y Wawr Bethel yn Brynteg

canhwyllau
Rhagfyr 9fed am 7.30 - Pris £20

Cliciwch yma am fwydlen a ffurflen

 

 


14.10.15 Eidalwr yn Eryri - Ffotograffiaeth Pierino Algieri

pierino-algieri-mair-readCawsom noson hynod o ddifyr yn nghwmni Pierino Algieri yn edrych ar sleidiau o luniau Dyffryn Conwy, Gerddi Bodnant, yr arfordir a hefyd lluniau Eryri. Roedd cyfle wedyn i brynu cardiau a chalendr o'i luniau bendigedig. Efallai eich bod yn gwybod am rhywun hoffai gael ei lyfr " Eidalwr yn Eryri" yn anrheg nadolig?

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


09.09.15 Owain Llestyn Thomas

glenys, owain, mairCroesawyd pawb i'r cyfarfod cyntaf o'r tymor gan y cadeirydd newydd, Mair Read. Braf oedd gweld aelodau hen a newydd wedi troi allan unwaith eto, y nod yw hwyl a difyrwch yng nghwmni'n gilydd.

Pleser oedd cael croesawi ennillydd mewn 2 eisteddfod genedlaethol eleni, ennill ar yr unawd corn dan 16 oed, yn y 2 Eisteddfod Genedlaethol gan ennill y rhuban glas yn Meifod, sef Owain Llestyn Thomas.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


07.09.15 Nodyn Atgoffa

Bydd ein cyfarfod cyntaf nos Fercher nesaf, Medi'r 9fed am 7.30 yn festri Cysegr. Cawn ein diddannu gan Owain Llestyn Thomas, ennillyd y Rhuban Glas am ganu'r corn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Meifod ac yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Bydd lluniaeth ysgafn a phaned yn dilyn. Trefnwyd rhaglen ddifyr ar ein cyfer a byddwn yn cyfarfod ar yr ail nos Fercher ym mhob mis. Croeso i aelodau hen a newydd.


15.08.14 Gŵyl Bethel 2015

4 mewn gwisg ffansiLlongyfarchiadau i bawb o'r pentref fu'n gweithio mor galed i wneud Gŵyl Bethel mor llwyddiannus eto eleni.

Diolch i'r aelodau aeth draw i gefnogi yr achlysur.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r diwrnod neu cliciwch yma i fynd i wefan Gŵyl Bethel .

10.06.15 Ymweliad Diwedd Tymor - Yr Ysgwrn

Gerald a Jen ac EirlysAr noson braf o haf aeth y gangen am drip draw i Drawsfynydd ac i gyfarfod yr adnabyddus Gerald yn Yr Ysgwrn. Cawsom groeso cynnes iawn a noson i'w chofio. Ymlaen wedyn i dafarn Yr Afr yn Glandwyfach am bryd blasus. Diolch i'r swyddogion a'r pwyllgor am drefnu popeth mor dda - nid yn unig neithiwr ond drwy'r flwyddyn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson


09.06.15 Nodyn Atgoffa

Bydd y Bws yn cychwyn o'r Cysegr am 5:15yh ar nos Fercher 10.06.15 ar gyfer ymweliad â' Yr Ysgwrn, Trawsfynydd.


13.05.15 Sarah Davies o Sefydliad y Galon
sarah davies ac elizabeth
Daeth Sarah Davies atom i sôn am waith Sefydliad y Galon a pha mor bwysig yw y codi arian parhaus. Roedd yn noson hynod o ddiddorol gan fod Sarah gyda stôr o hanesion personol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


27.04.15 Nodyn Atgoffa
Bydd ein cyfarfod nesaf 13 o Fai pan ddisgwylir aelod o Sefydliad y Galon i’n hannerch (yr oedd yn gais gan ein Llywydd Cenedlaethol i gefnogi’r sefydliad pwysig yma).

Cofiwch ddod a'ch ffurflen a'r arian ar gyfer y trip diwedd tymor gyda chi i'r cyfarfod ( £21 sy'n cynnwys bws, ymweliad â'r Ysgwrn, pryd bwyd yn Nhafarn yr Afr, Glandwyfach. Bws yn cychwyn o'r Cysegr am 5:15y.h.)


08.04.15 Perlysiau Llesol
mair a rhiannonBu newid i'r rhaglen mis yma ac mae Sefydliad y Galon yn dod i'r gangen ar Fai 13 yn awr.

Cawsom noson hynod o ddifyr yn nghwmni Mrs Rhiannon Parry fu'n sôn am William Salesbury a pherlysiau llesol cyn dangos enghraifftiau o'i gwaith llaw campus.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson

 


12.03.15 Dathlu Pen Blwydd Cangen Merched y Wawr Bethel yn 40
mair a meryl
Cawsom noson i'w chofio neithiwr wrth ddathlu pen blwydd y gangen yn ddeugain oed. Braf oedd croesawu ein Llywydd Cenedlaethol, Meryl Davies, atom. Cawsom fwyd gwerth chweil gan Pryd i Bawb ac adloniant heb ei ail gan Gwenan Gibbard. Derbyniom englynion gan Richard Lloyd Jones ac englyn gan Jon Meirion, a bu cyfle i hel atgofion ac edrych ar hen luniau a dogfennau.

Diolch o galon i'r swyddogion a'r pwyllgor gweithgar am drefniadau mor drylwyr.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i ddarllen neges gan Nia Parry Jones

Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson

Cliciwch yma i weld yr Archif Lluniau


09.03.15 Nodyn Atgoffa - dathlu pen blwydd y gangen yn y Neuadd Goffa 7yh

poblCofiwch mae yn y Neuadd Goffa y byddwn yn cyfarfod ar Fawrth 11 i ddathlu pen blwydd y gangen yn ddeugain oed. Pawb yna erbyn 7yh os gwelwch yn dda.

Darperir y bwyd gan Pryd i Bawb ac mae croeso i chi ddod a photel o win a gwydrau gyda chi i fynd gyda'r pryd. Bydd yr adloniant yn nwylo Gwenan Gibbard, ac fe noddir y noson gan Noson Allan (Cyngor Celfyddydau Cymru).

Bydd amryw o luniau o'r gorffennol i'w gweld hefyd - cliciwch ar y llun i gael blas!


18.02.15 Nodyn Atgoffa - dathlu 40!

rhif 40Gan ein bod yn dathlu Gŵyl Ddewi a phen blwydd y gangen yn ddeugain oed y mis nesaf, cofiwch anfon eich dewis o luniaeth ynghyd a'r arian i Rita neu Mair Williams, cyn y laf Fawrth. Gwenan Gibbard fydd ein gwestai, ac fe noddir y noson gan Noson Allan (Cyngor Celfyddydau Cymru).

CROESO CYNNES I GYN AELODAU YMUNO A NI - DIM OND CYSTYLLTU AM FANYLION GAN RITA CYN Y 1AF O FAWRTH.


11.02.15 John Grisdale- Tîm Achub Mynydd Llanberis

john a mairCawsom noson hynod o ddifyr yng nghwmni John Grisdale ddaeth i'r gangen i sôn am hanes a gwaith Tîm Achub Mynydd Llanberis. Roedd ganddo luniau bendigedig o harddwch Eryri ac roeddem wedi rhyfeddu fod cymaint â 700,000 o bobl yn ymweld bob blwyddyn. Gyda chymaint o bobl nid oes rhyfedd fod damweiniau yn digwydd ac mae gwaith Tîm Achub Mynydd Llanberis i'w ganmol yn fawr.

 

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i fynd i wefan Tîm Achub Mynydd Llanberis


09.02.15 Nodyn Atgoffa

Nos Fercher, Chwefror 11 yn Festri'r Cysegr am 7:30 disgwylir John Grisdale, Caernarfon i roi sgwrs am Dim Achub Mynydd Llanberis.

Gan fod y gangen yn dathlu penblwydd yn 40 oed eleni, mae croeso i gyn-aelodau ddod i ddathlu ar nos Fercher Mawrth 11 yn y Neuadd Goffa am 7yh. Cysylltwch â Rita am fwy o fanylion.


14.01.15 Ymweliad i Salon Elaine's yn Llanrug

pobl

Yn wahanol i'r arfer cynhaliwyd ein cyfarfod fis Ionawr yn Salon Elaine yn Llanrug. Croesawodd y llywydd, Mair Price nifer dda iawn o'n haelodau a drodd allan ar noson aeafol.

Derbyniwyd croeso gwresog i ni gan Gemma, Elaine a staff y salon, a chafwyd ychydig o hanes o sut cychwynodd y busnes bedwar deg pump o flynyddoedd yn ol gan Gemma. Cawsom wedyn grwydro o ystafell i ystafell yn y salon moethus a chyfarfod a thrin problemau gyda'r arbenigwyr ym maes harddwch a thrin gwallt.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson


12.01.15 Blwyddyn Newydd Dda a Nodyn Atgoffa

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. Cynhelir cyfarfod mis Ionawr ar nos Fercher, 14eg am 7:30 yn Salon Elaine's, Llanrug yng nghwmni Gemma. Os oes gan unrhyw aelod anhawster gyda chludiant cofiwch gysylltu gyda Rita.

Bydd y Pwyllgor nesaf yn Festri'r Cysegr nos Fercher 21ain am 7 o'r gloch.


10:12:14 Cinio Nadolig

poblYn y Felin, Pontrug y bu i'r gangen gyfarfod i ddathlu'r Nadolig. Croesawyd pawb gan Mair Price, y llywydd ac wedi'r gwledda yr oedd Mair wedi trefnu dau gwis i ni. Mawr fu'r dyfalu. Cliciwch yma i weld y lluniau.

Y swyddogion oedd wedi rhoi y rafflau, a'r enillwyr oedd Bet, Eryl a Falmai. Yr oedd neges y Llywydd Cenedlaethol Meryl Davies ar gael i'w ddarllen.

Bydd Cwrs Crefft y Gogledd yn cael ei gynnal ar 24ain o Ionawr, 2015, os am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Rita. Byddwn yn cyfarfod nesaf yn Salon Elaine's yn Llanrug, yng nghwmni Gemma. Os oes problem teithio i Lanrug, cysylltwch gyda Rita.

Cynhelir y pwyllgor nesaf ar y 21ain o Ionawr, 2015 yn Festri'r Cysegr.

Bydd y noson Bowlio Deg yn cael ei gynnal yn y Glasfryn nos Wener Chwefror 13 eg.


09:12:14 Nodyn Atgoffa - Cinio Nadolig

Edrychwn ymlaen at ein cinio Nadolig yng Nghaffi'r Felin, Pontrug ar nos Fercher, Rhagfyr 10fed a bydd y bws yn gadael y Cysegr am 7 o'r gloch.


12:11:14 Angela Evans - Gemwaith Arian

angela evans

Cawson gyflwyniad difyr iawn gan Angela Evans ac roedd pawb yn cytuno fod ei gemwaith arian yn hyfryd dros ben. Mae mwy o wybodaeth am Angela ar wefan IARD

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson


11:11:14 Nodyn Atgoffa - Arian Cinio Nadolig

Bydd Mair Williams yn casglu ffurflen dewisiadau ac arian Cinio Nadolig yn y cyfarfod nos yfory. Edrychwn ymlaen i weld gemwaith arian gan Angela Evans.


16:10:14 Lansio gwefan "Eco'r Wyddfa" - Papur Bro Eryri

gwefan eco'r wyddfaLansiwyd gwefan newydd "Eco'r Wyddfa" yn neuadd Goffa Bethel heno. Mae'r wefan yn cynnwys yr holl ôl-rifynnau, a'r bwriad yw y bydd yr oll o'r luniau a gyhoeddwyd yn yr 'Eco' ar gael yn fuan. Ewch i gael golwg ar adroddiadau Merched y Wawr Bethel o'r gorffennol!

Bwriedir ychwanegu archif o hen luniau eraill o'r fro, gan gynnwys ffilmiau fideo o'r gorffennol.

Cliciwch yma i fynd i wefan Eco'r Wyddfa neu cliciwch yma i fynd i weld yr holl ôl-rifynnau.


08:10:14 GISDA

gweithwyr gisda
Daeth Annes a Mel draw o GISDA i sôn am waith da'r mudiad. Cawsom noson ddifyr ac addysgiadol yn eu cwmni.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson


10:09:14 Cyfarfod cyntaf o'r tymor newydd

sian, dafydd, mathCawson noson o adloniant gwerth chweil yng nghwmni Sian Wheway, ei gwr Dafydd, a'i mab Math.

Wedyn cafodd bawb gyfle i gymdeithasu dros baned - diolch o galon i'r pwyllgor am baratoi y lluniaeth.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson


04:09:14 Croeso i aelodau hen a newydd!

Cynhelir cyfarfod cyntaf y tymor yn festri Capel Cysegr nos Fercher Medi 10fed am 7.15 dan lywyddiaeth Mair Price.

Edrychwn ymlaen am noson o adloniant yng ngofal Sian Wheway, Ceunant, a bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn.

Mae'r gangen yn dathlu ei phen-blwydd yn 40ain oed eleni - croeso cynnes i gyn aelodau ail ymuno, gobeithiwn weld wynebau newydd a'r ffyddloniaid, wrth gwrs. Mae rhaglen ysgafn a diddorol wedi'i threfnu ar eich cyfer.


19.08.14 Gŵyl Bethel 2014
aelodauDiolch i bawb fu'n cynorthwyo ar stondin Merched y Wawr yng Ngŵyl Bethel Dydd Sadwrn. Gwnaethpwyd dros £90 o elw.

Cliciwch yma i fynd i wefan Gŵyl Bethel i weld mwy o luniau o'r diwrnod - sawl un ydych chi yn adnabod tybed?
28.07.14 Cais am lyfrau i'w gwerthu yng Ngŵyl Bethel
Bydd gan y gangen stondin yn gwerthu llyfrau ail-law yng Ngŵyl Bethel ar Awst 16. Os oes gennych lyfrau i'w cyfrannu yna bydd Mair Read yn falch o'u derbyn - diolch yn fawr!


12.06.14 Ymweliad i Ganolfan Thomas Telford
aelodauRoedd pawb wedi mwynhau yr ymweliad i Ganolfan Thomas Telford ym Mhorthaethwy neithiwr. Ar ôl sgwrs ddifyr gan Bob Diamond cawsom en tywys ar draws y bont enwog ar noson braf o haf cyn mynd ymlaen am bryd blasus i Carreg Bran. Diweddglo ardderchog i orffen y tymor!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson


Cliciwch yma
i weld y lluniau


04.06.14 Trefniadau Ymweliad i Ganolfan Thomas Telford
canolfan thomas telford

Cynhelir cyfarfod olaf y tymor am eleni ar nos Fercher 11eg Mehefin gydad ymweliad ac Amgueddfa Telford, Porthaethwy, ac yna pryd o fwyd yng Ngwesty Carreg Bran.

Bydd y bws yn cychwyn o Cysegr am 5.30 gan godi yn y mannau arferol.21.05.14 Nodyn Atgoffa - Ymweliad i Ganolfan Telford mis Mehefin
Er mwyn cael digon o amser yn y Ganolfan cyn mynd ymlaen am fwyd i Carreg Bran penderfynnwyd yn y cyfarfod olaf y bydd y bws yn cychwyn o Fethel am 5:30y.h.

Os nad ydych wedi gwneud eisioes, gofynnwn yn garedig i chi fynd a'r arian a'r dewis o'r fwydlen i Jen, Ann neu Gwyneth erbyn 25.05.14. Diolch yn fawr.


14.05.14 Helen Holland, Môn Ar Lwy
helen holland

Cawsom noson diddorol - a blasus - pan ddaeth Helen Holland atom i sôn am ei busnes hufen ia Môn Ar Lwy! Roedd yr hufen ia blas llus yn ffefryn gan amryw - ac eraill yn hoffi y siocled neu'r cnau. Roedd y blas bara brith yn plesio hefyd!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.04.14 Geraint Thomas, Panorama
geraint thomasPleser oedd croesawu Geraint Thomas atom i gyfarfod mis Ebrill. Mae Geraint yn ffotograffydd proffesiynol yn arbenigo mewn nifer o feysydd gydag oriel yn Stryd y Plas Caernarfon. Mae wedi tynnu llun pob un o'r 140 o lynnoedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri a dangosodd sleidiau bendigedig o'r llynnoedd wrth ddweud hanes amryw ohonynt. "Cyfrinachau Llynnoedd Eryri" yw enw ei lyfr, ac mae'n llawn lluniau godidog o lannau llynnoedd cyfarwydd fel Llyn Tegid i fannau mwy anghysbell fel Llyn Nadroedd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


18.03.14 Gwahoddiad i Ddysgwyr
Bydd cyfarfod Merched y Wawr, Bethel Ebrill 9fed yn gyfarfod arbennig gan y gwahoddir dysgwyr y Gymraeg sydd ddim yn aelodau o’r gangen i ymuno efo ni. Y gwr gwadd ar y noson fydd Geraint Thomas, Panorama, Caernarfon a chawn gyfle dros baned i fwynhau lluniau o olygfeydd hynod Cymru a chyfle i’r dysgwyr ymarfer eu Cymraeg. Cynhelir y noson yn festri Capel Cysegr, Bethel am 7.30 nos Fercher Ebrill 9fed. Gwahoddir dysgwyr dynion a merched o Fethel a’r ardal ehangach atom.

Mae’r noson yn cael ei noddi gan Mantell Gwynedd o gronfa Cymraeg Efo’n Gilydd.


18.03.14 Cinio’r Llywydd Ranbarthau’r Gogledd
pobl
Cynhaliwyd cinio’r llywydd ddydd Sadwrn 8fed Mawrth yng Ngwesty’r Celt,Caernarfon. Daeth 230 o aelodau Merched y Wawr o bob rhan o Ogledd Cymru i fwynhau cinio blasus ,cyfle i gymdeithasu a gwrando ar sgwrs y wraig wadd,yr actores Rhian Morgan.

Mair Price estynodd groeso i bawb ar ran rhanbarth Arfon, a Gwyneth roddodd y gras cyn bwyta.

Meryl Davies o Ranbarth Dwyfor yw Is-lywydd Cenedlaethol y mudiad a hi yn absenoldeb y llywydd Gill Griffiths a arweiniodd weithgareddau’r diwrnod.

Cyflwynwyd tystysgrifau cynnydd aelodaeth i gangen Llanerchymedd efo 8 aelod newydd eleni, ac i ganghennau Penrhosgarnedd, Clwb Gwawr Glynceiriog, Y Groes, Abergele, Llangwm ac Abersoch am gael nifer o aelodau newydd.

Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan Rhian Morgan, actores amryddawn iawn, ar hyn o bryd hi yw Gwen Lloyd yn y gyfres boblogaidd Gwaith Cartref ar S4C ar nos Sul.Darllenodd amrywiaeth o gerddi a rhyddiaith mae hi yn eu mwynhau- y digri a’r dwys.

Tegwen Morris y Trefnydd Cenedlaethol roddodd y diolchiadau gan ddiolch i’r Celt am eu gwasanaeth, i Rhian ac i holl aelodau’r mudiad ddaeth i’r Wyl. Dymunwyd adferiad buan a llwyr i Gill Griffiths yn dilyn llawdriniaeth yn ddiweddar. Terfynwyd trwy ganu cân y mudiad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


18.03.14 Gŵyl y Pum Rhanbarth ym mis Mai
Cynhelir Gŵyl y Pum Rhanbarth yn Ysgol Friars Bangor dydd Sadwrn Mai 10fed .Y tâl fydd £20 hyn yn cynnwys coffi a chinio. Bydd Cwt Tatrws, Daloni yn ein denu i wario yn ystod egwyl y bore.

Fe’n diddanir gan Gethin Griffith, Gwilym Rhys, Y Barnwr Nic Parri, Myrddin ap Dafydd a Gwenan Gibbard. I ddiweddu’r dydd bydd sgwrs gan Hywel Gwynfryn. Os am le dewch a’r tâl i’r cyfarfod nos Fercher Ebrill 9fed yn festri Cysegr.


05.03.14 Cinio Gŵyl Ddewi
gethin rita gwilym

Cawsom noson gofiadwy iawn pan ddaethom at ein gilydd i ddathlu Gŵyl Ddewi. Daeth S4C draw ar ddechrau'r noson i holi barn yr aelodau ar gyfer y rhaglen Newyddion 9. Bu tair ohonom ar y rhaglen yn mynegi barn am doriadau darlledu Pobl y Cwm. Roedd y bwyd yn Caban Brynrefail yn flasus iawn ac roedd yr adloniant gan Gethin Griffiths a Gwilym Rhys yn arbennig - diolch yn fawr iddynt.

teledu

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 
20.02.14 Pwyllgor yn cyfarfod wythnos nesaf
Cynhelir Pwyllgor MYW Bethel yn festri'r Cysegr am 7yh ar nos Fercher 26 Chwefror. Gobeithio y gall aelodau'r Pwyllgor fod yn bresennol.


14.02.14 Trefniadau Dathlu Gŵyl Dewi
Ar Fawrth 5ed (nodwch y dyddiad os gwelwch yn dda) byddwn yn dathlu Gŵyl Dewi yn y Caban, Brynrefail. Bydd Gethin Griffiths a Gwilym Rhys yn dod i'n diddori.Bydd angen yr arian i mewn erbyn Chwefror 26 os gwelwch yn dda. Y gost yw £15, i gynnwys y bws a phryd 2 gwrs.Gallwch dalu i Jen, Anne, Gwyneth neu Rita. Bydd y bws yn cychwyn o Benrhos am 7y.h. ac yn codi i fyny yn y mannau arferol.


13.02.14 Materion at sylw’r aelodau
Yn anffodus, oherwydd y gwyntoedd cryfion ni chynhaliwyd cyfarfod Merched y Wawr Bethel ym mis Chwefror. Cliciwch yma i weld materion at sylw’r aelodau


12.02.14 NEGES BWYSIG!
OHERWYDD RHAGOLYGON TYWYDD DRWG - MAE CYFARFOD MYW BETHEL WEDI CAEL EI GANSLO HENO


10.02.14 Nodyn Atgoffa - Cyfarfod o'r Pwyllgor
Cofiwch fod y Pwyllgor yn cyfarfod am 6:30yh ar nos Fercher 12.02.14. Wedyn bydd Gemma Jones gyda ni am 7.30y.h. Edrychwn ymlaen at y 'Triniaeth Harddwch'.


17.01.14 Bowlio Deg
tim penrhosgarnedd

Cafodd tim Bethel noson hwyliog iawn yn Bowlio Deg yng Nglasfryn. Llongyfarchiadau i dimau Llanrug a Groeslon a ddaeth i'r brig ar y noson. Bob lwc iddynt yn y gystadleuaeth nesaf. Cliciwch yma i weld y lluniau.
08:01:14 Llwyau Caru
tim penrhosgarnedd
Daeth Wyn a Deilwen Davies i'r gangen a chafwyd sgwrs a thrafodaeth ddiddorol iawn ganddynt am lwyau caru.
Cliciwch yma i weld y lluniau

Adroddiad Cyfarfod 08:01:14 - cliciwch yma

 


11:12:13 Noson Cinio Nadolig
cinio

Ffwrdd a ni i Copa, Llanberis am noson hwyliog - bwyd da a chwmni difyr. Diolch o galon i Anne Elis a Gwyneth Jones am drefnu. Cliciwch yma i weld y lluniau

Adroddiad Cyfarfod 11:12:13 - cliciwch yma


26:11:13 Trefniadau Noson Cinio Nadolig - Rhagfyr 11
Bydd y bws yn cychwyn o Penrhos 6.50y.h. ac wedyn yn codi yn y mannau arferol. Ar ôl codi yn safle bws gwaelod y pentref bydd y bws yn safle top y pentref erbyn 7.00y.h. Ellen Ellis, Mair Williams ac Anne Elis fydd yn gyfrifol am raffl y noson.


25:11:13 Cwis Hwyl Cenedlaethol - Neges gan Bwyllgor Arfon
Llongyfarchiadau mawr i gangen Penrhosgarnedd ddaeth yn ail trwy Gymru yn y Cwis hwyl eleni, dau farc oedd rhyngddynt â changen Llanilar ddaeth yn gyntaf. Cangen Llanuwchllyn ddaeth yn drydydd wedi'r cwestiwn datglwm. Yn lleol llongyfarchiadau i gangen Rhiwlas ddaeth yn ail a clwb Gwawr Glannau Llyfni ddaeth yn drydydd. (Mair Price)


19:11:13 Datganiad i'r Wasg
Adroddiad Cyfarfod Hydref - cliciwch yma


15:11:13 Cwis Hwyl Cenedlaethol

tim penrhosgarneddAeth tri tîm o’r gangen i gystadlu yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y Seiont Manor, Llanrug nos Wener 15fed Tachwedd.

Tîm Penrhosgarnedd oedd yn fuddigol yn Rhanbarth Arfon, gyda Rhiwlas yn ail a Glannau Llyfni yn drydydd.

Yn y frwydyr rhwng tri tîm Bethel, tîm 3 efo Mair Read, Anita, Nan a Liz daeth i’r brig, tîm 2 Bethel efo Glenys, Nora, Anne a Jen yn ail a Bethel 1 yn drydydd efo Gwyneth, Beti a Mary.

Diolch i Mair Price am y trefniadau trylwyr, i Gwyneth, Ann Lewis, Sharon a Eleri am helpu efo’r marcio. Llongyfarchiadau i Jen ar ennill y raffl ac am fod mor barod i rannu’r tin siocled efo pawb!

Uchod gwelir Tîm Penrhosgarnedd. Cliciwch yma i weld mwy o luniau y noson


13:11:13 Anna Pritchard
anna pritchard
Mae gwaith Anna Pritchard wedi cael ei arddangos mewn sawl lle gan gynnwys Oriel Tegfryn , Oriel Glyn y Weddw a siop Tonnau ym Mhwllheli. Mwynhaodd bawb gweld y tecstilau a'r lluniau hardd, a'r llyfrau lloffion oedd yn dangos y broses o gasglu syniadau cyn mynd ati i ddylunio. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


12:11:13 Nodyn Atgoffa - Cinio Nadolig
Cofiwch ddod a'ch dewis a'r arian i gyfarfod Tachwedd os gwelwch yn dda. Cliciwch yma i weld copi o fwydlen Cinio Nadolig yn Copa (Rhagfyr 11).

Edrychwn ymlaen i groesawu Anna Pritchard atom i'r cyfarfod.


10:11:13 Sul y Cofio

plant cofeb

Yn dilyn gwasanaeth clodwiw gan ddisgyblion Ysgol Bethel, gosodwyd torch wrth y gofeb ar ran y gangen gan ein Llywydd, Jen Roberts.


17:10:13 Datganiad i'r Wasg
Adroddiad Cyfarfod Hydref - cliciwch yma


09:10:13 Sara a Miriam

sara a miriamCawsom gyfarfod difyr iawn yng nghwmni Sara a Miriam o gwmni Roberts Portdinorwic. Cawsom hanes datblygiad y cwmni teuluol, gwybodaeth am y siop a'r cynnyrch, a chyfle i flasu rhai o'r cigoedd blasus sydd ganddynt ar werth. Cliciwch yma i weld lluniau o'r noson, a cliciwch yma i weld lluniau hanesyddol y cwmni.
26:09:13 Nodyn Atgoffa

Cofiwch ddod a ffrind i'r cyfarfod nesaf pan fyddwn yng nghwmni Sara a Miriam, Cwmni Roberts Felinheli. Rydym bob amser yn falch o weld aelodau newydd.


23:09:13 Pwyllgor Rhanbarth Arfon

3 merchMae dwy aelod o gangen Bethel yn weithgar iawn ar Bwyllgor Rhanbarth Arfon. Gwyneth Jones (chwith) yw'r Trysorydd a Mair Price (dde) yw'r Ysgrifennydd. Gwelir hwy yma gyda Meirwen Lloyd oedd yn gorffen ei thymor fel Llywydd ar y noson. Y Llywydd newydd yw Einir Williams.

Cafwyd newyddion da yn y Pwyllgor - roedd Rhanbarth Arfon wedi dod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft Sioe Frenhinol Cymru. Cliciwch yma i weld y Tystysgrif a mwy o luniau o'r noson.


19:09:13 Datganiad i'r Wasg
Adroddiad Cyfarfod Cyntaf y Tymor - cliciwch yma


11:09:13 Noson Hwyliog

Neville HughesCafwyd noson hwyliog iawn yng nghwmni Neville Hughes, cyn aelod o'r grŵp enwog Hogiau Llandygai. Roedd yn syndod faint o eiriau'r caneuon yr oedd bawb yn eu cofio! Roedd y bwffe yn flasus iawn - diolch i'r Pwyllgor am hynny, ac roedd yna hen sgwrsio a chwerthin dros baned wrth i bawb ddal i fyny ar ôl seibiant yr haf.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


01:09:13 Croeso i aelodau hen a newydd!

Cynhelir cyfarfod cyntaf y tymor yn festri Capel Cysegr nos Fercher Medi 11eg am 7.30.

Y gwr gwadd ar y noson fydd Neville Hughes (Hogia Llandegai). Bydd swper blasus a chroeso cynnes i bawb, aelodau hen a newydd dan lywyddiaeth Jen Roberts.

Mae rhaglen ddifyr wedi ei pharatoi fydd yn plesio pawb gobeithio, edrychwn ymlaen i’ch gweld.


24:08:13 Gŵyl Bethel

gem mwydynDiolch i Rita Williams am greu sgwar cant 'Mwydyn Merched y Wawr'. Rhwng gwerthu rhifau a gwerthu llyfrau ail law roedd Liz Watkin, Mair Price, Mair Williams a Mary Evans yn brysur iawn, a codwyd £125.65 i'r gangen! Diolch i Jen, Rita ac Anne am eu rhodd tuag at wobr y gem 'Mwydyn Merched y Wawr'.

Rhoddwyd £30 i Ŵyl Bethel am gael bwrdd yn y digwyddiad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


16:07:13 Un neu ddau o fanion

anne a gwyneth

 

Cyfarfod sydyn rhwng Jen, Anne a Gwyneth cyn mynd ati i osod Rhaglen 2013-2014. Mwy o drafod ble i fynd i wledda na dim arall!

 

 


03:07:13 Y Pwyllgor newydd yn cyfarfod

y pwyllgorDaeth y pwyllgor at ei gilydd yn y Cysegr i drafod Rhaglen 2013 - 2014.

Roedd Anne Elis (Ysgrifennydd) wedi bod yn brysur yn ffonio ac yn e-bostio unigolion a sefydliadau tra'r oedd Gwyneth Jones (Trysorydd) wedi bod yn sicrhau fod y gangen yn cael y pris gorau!

Dim ond un neu ddau o fylchau sydd eisiau eu llenwi cyn i Jennifer Roberts (Llywydd) fynd ati i greu y Rhaglen yn awr.

Hefyd trefnwyd pwy sy'n gwneud beth ar gyfer y lluniaeth ar y noson agoriadol ar Fedi 11fed - ond byddwn yn siwr o atgoffa pawb cyn Medi!

Diolch i rai o aelodau'r pwyllgor am gytuno i gymryd gofal o fwrdd Merched y Wawr yng Ngŵyl Bethel ar Awst 24.

Archif Lluniau Merched y Wawr Bethel
aelodau

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu lluniau ac yn arbennig i Beti Owen ac Eirys Sharpe.

Cliciwch yma i weld ein lluniau

 

 

 

 

 

 

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org