Newyddion

 

11.05.23 Taith Hanesyddol

Taith Hanesyddol Mis yma cawsom fynd o amgylch y pentref yng nghwmni Gareth Roberts, Menter Fachwen, a oedd yn rhoi darlun diddorol i ni o Fethel y gorffennol. Cawsom glywed hanes y damweiniau angheuol a gafwyd rhwng y trên a cherbydau wrth groesi’r ffordd. Wrth fynd lawr Stryd Ganol yr oeddem yn cerdded ar hyd Stryd Fawr Bentref Saron, gan ryfeddu at nifer y siopau gwahanol a fu yno. O flaen yr hen ysgol cawsom hanes y terfysg a gafwyd ynglŷn â’r hawl i gael addysg ac i siarad Cymraeg, pryd y difrodwyd neuadd yr hen ysgol. Cafwyd tir i adeiladu ysgol newydd a heddiw mae’r Gymraeg bellach yn seinio’n falch rhwng eu muriau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau28.04.23 Bowlio Deg

Mair Price, Falmai Owen, Mary Evans a Jen Roberts wedi ddod yn gyntaf Llongyfarchiadau i Mair Price, Falmai Owen, Mary Evans a Jen Roberts am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon ym mharc Glasfryn ger Pwllheli. Llongyfarchiadau arbennig i Falmai gan mai hi gafodd y sgôr uchaf ar y noson!

Cliciwch yma i weld y lluniau12.04.23 "Nain a'r Royal Charter"

Meinir Owen a'n Llywydd, Mair PriceYn ein cyfarfod mis yma cawsom gyfle i wrando ar Meinir Owen yn sôn am yr hanes a gafodd gan ei nain am long ddrylliad erchyll y Royal Charter ar y creigiau ger Moelfre ym Mis Hydref 1859. Daeth Meinir a'r hanes yn fyw i'w chynulleidfa, yn enwedig pan soniodd am y 28 o ddynion dewr aeth i ganol y tonnau i geisio achub y teithwyr. Roedd y tonnau yma hyd at 40 troedfedd o uchder, ac roedd dau o'r dynion yma yn hen, hen deidiau iddi, a thrydydd yn hen, hen ewythr. Gwelir Meinir yma gyda'n Llywydd, Mair Price.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.03.23 Dathlu Gŵyl Dewi

Dathlu Gŵyl DewiCyfarfu’r gangen o Ferched y Wawr ar Fawrth yr 8 fed a chafwyd noson hwyliog dros ben. Yn hytrach na mynd allan i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni cafwyd noson ‘adref’ oherwydd yn garedig iawn cynigiodd ein trysorydd Eirlys Williams wneud cawl cennin blasus i bawb. Cafwyd paned o de a chacen gri i orffen y pryd, ac i ddilyn chwaraewyd gêm hwyliog o chwilod.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.02.23 Nia Wyn Williams

Image credit: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” by Charles, Geoff 1909-2002, The National Library of Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK)'Trysorau'r Teulu' oedd y thema pan ddaeth Nia Wyn Williams atom i Neuadd Bethel. Roedd yr aelodau wedi dod ac amrywiaeth o bethau efo nhw, gan gynnwys gemwaith aur, crochenwaith, llyfrau, lluniau ac ati. Cawsom noson ddifyr dros ben yn dysgu amdan yr hanesion tu ol i'r eitemau a beth sy'n gwerthu yn dda ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


11.01.23 Bob Morris

Image credit: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” by Charles, Geoff 1909-2002, The National Library of Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK)Ein gŵr gwadd dros Zoom oedd Bob Morris, ac fe’n tywysodd ni drwy hanes Syr Billy Butlin yn sefydlu y gwersyll gwyliau ym Mhenychain ger Pwllheli. Yn un o bedair cenhedlaeth a fu’n gweithio yn y gwersyll, bu yno am saith haf yn olynol yn y 60au. Cawsom hanes a sgwrs ddifyr tu hwnt, ynghyd â lluniau trawiadol sut y datblygwyd gogledd Cymru yn gyrchfan gwyliau i bobl gyffredin o Ogledd Lloegr a thu hwnt, ac agor “Butlins Pwllheli”

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Priodoledd llun: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” gan Charles, Geoff 1909-2002, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (CC BY-NC-ND 2.0 UK)


14.12.22 Cinio Nadolig

Cinio NadoligBraf oedd cael dod at ein gilydd i ddathlu’r Nadolig yn y Newborough Arms yn Bontnewydd. Cafwyd noson hwyliog, ac ar ôl ein bwyd fe gawsom ein diddanu gan y consiriwr Richard Owen. Doedd gan yr un ohonom syniad sut oedd o yn gwneud ei driciau, ond ‘roedd yna ddigon o chwerthin!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.11.22 Cécile Roberts

Cécile Roberts yn greu addurniadau hardd gyda blodau a  aelodau o Merched Y Wawr Bethel yn y cefndirDiolch i Cécile Roberts am ddod atom heno a'n cynhorthwyo i greu addurniadau hardd gyda blodau. Roedd pawb wedi mwynhau ac roedd yna awyrgylch hyfryd yn y neuadd wrth i bawb ymlacio a sgwrsio wrth roi eu campweithiau at ei gilydd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


12.10.22 Ann Catrin Evans

Ann Catrin EvansMae Ann Catrin Evans yn adnabyddus drwy Gymru a thu hwnt fel cerflunydd a gemydd sydd yn defnyddio haearn a mhetalau gwerthfawr. Daeth draw i'r gangen i son am ei gyrfa a dangos esiamplau o'i gwaith gan gynnwys gwaith celf brau oedd wedi ei fframio, gemwaith haearn dramatig a cherfluniau mawr pensaernïol. Roedd pawb wedi rhyfeddu ar ei dawn.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.09.22 Owain Roberts

Owain Roberts gyda aelod o Merched Y Wawr BethelCynhaliwyd ein noson agoriadol yn Y Cysger ble cawsom berfformiad rhagorol ar y piano gan Owain Roberts. Yn dilyn roedd lluniaeth ysgafn wedi ei baratoi gan y Pwyllgor ac roedd cyfle i gymdeithasu a dal i fyny gyda ffrindiau ar ôl yr haf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.06.22 Taith i Lerpwl

Trip i LerpwlWel am drip da! Tra yn Oriel Lady Lever ym Mhort Sunlight cawsom weld y llun enwog 'Salem' a baentiwyd gan Sydney Curnow Vosper yn 1908. O'r fan yno aethom ar daith ar gwch fferi ar hyd yr afon Mersi gan lanio yn Lerpwl. Roedd cyfle i gael bwyd a siopa yn y ddinas cyn i ni droi am adra ar fws cyfforddus Arvonia. Diolch i'r Loteri Genedlaethol am noddi'r diwrnod, a diolch yn arbennig i Anne Elis, Liz Watkin a Gwyneth Jones am drefnu trip diwedd tymor mor arbennig.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


12.05.22 Taith Gerdded

Taith GerddedBu rai o aelodau'r gangen ar daith gerdded cyn gorffen yng nghaffi Perthyn, Bethel. Braf oedd cael llongyfarch Bet a Seiriol oedd yn dathlu 60 mlynedd o fywyd priodasol heddiw!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.04.22 Yoga Cadair

Cinio DoligDaeth Wendy Ostler atom i gynnal sesiwn o gadair yoga yn y Neuadd. Gwnaeth fyd o les i ni i gyd cael cyfle i ymestyn, troi a phlygu, ac wedyn ymlacio'n braf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
04.03.22 Bore Coffi

Cinio DoligRoedd cyfarfod o’r gangen yn wahanol y mis yma gan i ni gynnal bore coffi oedd yn agored i holl bentrefwyr Bethel. Cynhaliwyd y bore coffi yn y Neuadd Bentref o 10.00 tan 12.00 fore Gwener y 4ydd o Fawrth. Bwriad y bore coffi oedd rhoi cyfle i’r pentrefwyr o bob oed ddechrau ail gymdeithasu wedi cyfnod hir y Covid. Derbyniodd y gangen grantiau gan Gyngor Gwynedd a Chronfa’r Loteri Genedlaethol at gostau cynnal y digwyddiad.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.02.22 Yr Orsaf, Penygroes

Cinio DoligCynhaliwyd cyfarfod nos Fercher y 9fed o Chwefror ar Zoom. Daeth nifer dda iawn o’r aelodau i wrando ar Ben Gregory a Gwenllian yn son am y datblygiadau cyffrous sydd yn digwydd yn Yr Orsaf ym Mhenygroes.
Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

 


12.01.22 Elen Lloyd

Cinio DoligCynhalwyd cyfarfod Ionawr o’r gangen nos Fercher 12 Ionawr ar Zoom. Croesawyd pawb  gan y llywydd Anne Elis gan ddymuno Blwyddyn newydd dda i bawb a nodi mor braf oedd gweld cymaint wedi ymuno am y noson.
Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

 


09.12.21 Cinio Nadolig

Cinio DoligCawsom groeso cynnes a bwyd da yn Perthyn pan aeth nifer ohonom yno i ddathlu'r Nadolig. Braf oedd gweld ffrindiau a chael dal i fyny gyda newyddion bawb.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau

 


10.11.21 Y Bethel 'Bake Off

Cyfarfod yn y Neuad'Mae Llinos Angharad Owen yn adnabyddus i amryw o'r dudalen Curo Corona'n Coginio. Daeth draw i'r neuadd atom i drefnu y Bethel 'Bake Off' a buom yn gwylio chwe aelod yn addurno teisennau bach. Roedd teisennau pawb yn hynod o ddel ond Mair Read oedd y 'Star Baker' ar y noson.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


13.10.21 Noson Blodau Gobaith

Cyfarfod yn y NeuadBuom yn creu Blodau Gobaith yng nghyfarfod Hydref. Roedd grŵp Rhian Hughes ac Anwylyd Jones yn creu blodau o ffelt, grŵp Mair Read yn creu blodau wrth grosio, a grŵp Valmai Owen yn gweu eu blodau. Diolchwyd i’r pedair am rannu eu doniau gyda’r aelodau. Roedd cyfle i sgwrsio a chymdeithasu, a bydd Anne Elis ein Llywydd yn trosglwyddo'r blodau i Aberystwyth iddynt gael eu harddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron flwyddyn nesaf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


08.09.21 Cyfarfod yn y Neuadd

Cyfarfod yn y NeuadCawsom gyfarfod yn neuadd Bethel i gychwyn tymor newydd, a braf oedd clywed Anne Elis ein Llywydd yn croesawu pawb yn ôl yn dilyn cyfyngiadau Covid19. Diolch i Liz Watkin ein Hysgrifennydd am baratoi Asesiad Risg fel bod mesurau yn eu lle er mwyn ein diogelwch. Dyma'r ddwy gyda Gwyneth Jones ein Trysorydd. Mae rhaglen wedi ei pharatoi am y flwyddyn ac mae croeso cynnes i aelodau newydd yn y cyfarfod nesaf ar Hydref 13.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


Archif Newyddion a Lluniau - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Price
Ysgrifennydd: Gwenan Roberts
Trysorydd: Eirlys Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org