Newyddion

09.11.22 Cécile Roberts

Cécile Roberts yn greu addurniadau hardd gyda blodau a  aelodau o Merched Y Wawr Bethel yn y cefndirDiolch i Cécile Roberts am ddod atom heno a'n cynhorthwyo i greu addurniadau hardd gyda blodau. Roedd pawb wedi mwynhau ac roedd yna awyrgylch hyfryd yn y neuadd wrth i bawb ymlacio a sgwrsio wrth roi eu campweithiau at ei gilydd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


12.10.22 Ann Catrin Evans

Ann Catrin EvansMae Ann Catrin Evans yn adnabyddus drwy Gymru a thu hwnt fel cerflunydd a gemydd sydd yn defnyddio haearn a mhetalau gwerthfawr. Daeth draw i'r gangen i son am ei gyrfa a dangos esiamplau o'i gwaith gan gynnwys gwaith celf brau oedd wedi ei fframio, gemwaith haearn dramatig a cherfluniau mawr pensaernïol. Roedd pawb wedi rhyfeddu ar ei dawn.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.09.22 Owain Roberts

Owain Roberts gyda aelod o Merched Y Wawr BethelCynhaliwyd ein noson agoriadol yn Y Cysger ble cawsom berfformiad rhagorol ar y piano gan Owain Roberts. Yn dilyn roedd lluniaeth ysgafn wedi ei baratoi gan y Pwyllgor ac roedd cyfle i gymdeithasu a dal i fyny gyda ffrindiau ar ôl yr haf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.06.22 Taith i Lerpwl

Trip i LerpwlWel am drip da! Tra yn Oriel Lady Lever ym Mhort Sunlight cawsom weld y llun enwog 'Salem' a baentiwyd gan Sydney Curnow Vosper yn 1908. O'r fan yno aethom ar daith ar gwch fferi ar hyd yr afon Mersi gan lanio yn Lerpwl. Roedd cyfle i gael bwyd a siopa yn y ddinas cyn i ni droi am adra ar fws cyfforddus Arvonia. Diolch i'r Loteri Genedlaethol am noddi'r diwrnod, a diolch yn arbennig i Anne Elis, Liz Watkin a Gwyneth Jones am drefnu trip diwedd tymor mor arbennig.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


12.05.22 Taith Gerdded

Taith GerddedBu rai o aelodau'r gangen ar daith gerdded cyn gorffen yng nghaffi Perthyn, Bethel. Braf oedd cael llongyfarch Bet a Seiriol oedd yn dathlu 60 mlynedd o fywyd priodasol heddiw!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.04.22 Yoga Cadair

Cinio DoligDaeth Wendy Ostler atom i gynnal sesiwn o gadair yoga yn y Neuadd. Gwnaeth fyd o les i ni i gyd cael cyfle i ymestyn, troi a phlygu, ac wedyn ymlacio'n braf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
04.03.22 Bore Coffi

Cinio DoligRoedd cyfarfod o’r gangen yn wahanol y mis yma gan i ni gynnal bore coffi oedd yn agored i holl bentrefwyr Bethel. Cynhaliwyd y bore coffi yn y Neuadd Bentref o 10.00 tan 12.00 fore Gwener y 4ydd o Fawrth. Bwriad y bore coffi oedd rhoi cyfle i’r pentrefwyr o bob oed ddechrau ail gymdeithasu wedi cyfnod hir y Covid. Derbyniodd y gangen grantiau gan Gyngor Gwynedd a Chronfa’r Loteri Genedlaethol at gostau cynnal y digwyddiad.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.02.22 Yr Orsaf, Penygroes

Cinio DoligCynhaliwyd cyfarfod nos Fercher y 9fed o Chwefror ar Zoom. Daeth nifer dda iawn o’r aelodau i wrando ar Ben Gregory a Gwenllian yn son am y datblygiadau cyffrous sydd yn digwydd yn Yr Orsaf ym Mhenygroes.
Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

 


12.01.22 Elen Lloyd

Cinio DoligCynhalwyd cyfarfod Ionawr o’r gangen nos Fercher 12 Ionawr ar Zoom. Croesawyd pawb  gan y llywydd Anne Elis gan ddymuno Blwyddyn newydd dda i bawb a nodi mor braf oedd gweld cymaint wedi ymuno am y noson.
Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

 


09.12.21 Cinio Nadolig

Cinio DoligCawsom groeso cynnes a bwyd da yn Perthyn pan aeth nifer ohonom yno i ddathlu'r Nadolig. Braf oedd gweld ffrindiau a chael dal i fyny gyda newyddion bawb.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau

 


10.11.21 Y Bethel 'Bake Off

Cyfarfod yn y Neuad'Mae Llinos Angharad Owen yn adnabyddus i amryw o'r dudalen Curo Corona'n Coginio. Daeth draw i'r neuadd atom i drefnu y Bethel 'Bake Off' a buom yn gwylio chwe aelod yn addurno teisennau bach. Roedd teisennau pawb yn hynod o ddel ond Mair Read oedd y 'Star Baker' ar y noson.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


13.10.21 Noson Blodau Gobaith

Cyfarfod yn y NeuadBuom yn creu Blodau Gobaith yng nghyfarfod Hydref. Roedd grŵp Rhian Hughes ac Anwylyd Jones yn creu blodau o ffelt, grŵp Mair Read yn creu blodau wrth grosio, a grŵp Valmai Owen yn gweu eu blodau. Diolchwyd i’r pedair am rannu eu doniau gyda’r aelodau. Roedd cyfle i sgwrsio a chymdeithasu, a bydd Anne Elis ein Llywydd yn trosglwyddo'r blodau i Aberystwyth iddynt gael eu harddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron flwyddyn nesaf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


08.09.21 Cyfarfod yn y Neuadd

Cyfarfod yn y NeuadCawsom gyfarfod yn neuadd Bethel i gychwyn tymor newydd, a braf oedd clywed Anne Elis ein Llywydd yn croesawu pawb yn ôl yn dilyn cyfyngiadau Covid19. Diolch i Liz Watkin ein Hysgrifennydd am baratoi Asesiad Risg fel bod mesurau yn eu lle er mwyn ein diogelwch. Dyma'r ddwy gyda Gwyneth Jones ein Trysorydd. Mae rhaglen wedi ei pharatoi am y flwyddyn ac mae croeso cynnes i aelodau newydd yn y cyfarfod nesaf ar Hydref 13.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


Archif Newyddion a Lluniau - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Price
Ysgrifennydd: Gwenan Roberts
Trysorydd: Eirlys Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org