Newyddion

11.12.20 Neges Nadolig 2020

picnic wedi wauAnnwyl gyd-aelod,

Gair byr ar drothwy’r Nadolig. Diolch i bawb am dalu eu tâl aelodaeth, mae gennym 35 aelod, un newydd sbon, croeso i ti Ceri o Gaernarfon, yn falch i dy gael yn aelod o gangen Bethel. Llongyfarchiadau i Jen ar enedigaeth ŵyr bach newydd, Morgan Michael Garrod. Yn falch clywed fod Deio, ŵyr Mair y Ddol adref o’r ysbyty ac yn gwella. Yn naturiol danfonwn ein cyfarchion at bawb fu ag achos i ddathlu, ddim yn teimlo gant y cant, yn wynebu triniaeth, neu mewn galar, ar gyfnod fel hyn mae’n anodd dod o hyd i hanesion am ein haelodau.

Gweithgareddau’r tymor nesaf -

Dydd Iau Ionawr 14eg/21ain 2021:

Pawb sy’ n dymuno mynd am dro i gyfarfod o flaen y neuadd ar Ionawr 14eg, os yn glawio, gohirio tan yr 21ain.

1. Tro cylch i’r Felinheli ac yn ôl, cyfarfod am 2.00pm
2. Tro llai, fyny lôn Gwyndy ac yn ôl, cyfarfod am 2.30pm

Ar ddiwedd y daith gall pawb sy’n dymuno fynd am baned a chacen/ te prynhawn i gaffi Perthyn, mae fyny i chi’n bersonol i gysylltu â Perthyn i gadw bwrdd (hyn yn dibynnu ar reolau covid). Yn naturiol byddwn yn cadw at bellter cymdeithasol wrth gerdded ac ar hyn o bryd gallwn rannu bwrdd yn 4.

Nos Iau, Ionawr 14eg 2021

Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu dros Zoom, cawn gyfle i sgwrsio ac i drafod arferion ‘croesawu’r flwyddyn newydd.’ I gael mynediad i Zoom bydd Rhian yn danfon e-bost atoch ar Ionawr 13eg, gyda chyfarwyddiadau, mae’n hawdd. Bydd angen llawrlwytho Zoom i’ch ffôn, ipad neu gyfrifiadur.

Cyfarfod Chwefror/ Mawrth/Ebrill 2021 ar Zoom, gwybodaeth i ddilyn.

Gawn ni felly ddymuno NADOLIG LLAWEN i bob un ohonoch a BLWYDDYN NEWYDD DDA, cadw’ch yn ddiogel,

Cofion cynnes,

Rhian, Liz, Eleri ac Anita


20.11.20 Neges gan Tegwen Morris (Cyfarwyddwr Cenedlaethol)

picnic wedi wau
Carwn ddiolch o galon i chi fel swyddogion ac fel aelodau am eich cefnogaeth i waith ein mudiad eleni. Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol o anodd, ond trwy gydweithio rydym wedi llwyddo i gynnal nifer fawr iawn o weithgareddau a digwyddiadau. Mae’r diolch cyntaf i bawb sydd wedi "Ffonio Ffrind" neu anfon gair at eraill, yn ail i bawb sydd wedi arddangos yr enfys fel arwydd o ddiolchgarwch ac arwydd o obaith. Ac yn sicr carwn ddiolch i bawb sydd wedi bwrw ati i greu "Blodau Gobaith" mae'r lluniau dwi wedi gweld yn rhyfeddol - ac os fydd yn ddiogel fe fydd yna gasgliadau o flodau yn lleol ar Fawrth 1af. 

Neges gan Tegwen Morris (Cyfarwyddwr Cenedlaethol) -  cliciwch yma02.11.20 Neges Bwysig

picnic wedi wauHelo Bawb, Gair bach gan obeithio fod pawb yn cadw’n iawn yn ystod y cyfnod anodd sy’n ein hwynebu. Yn ôl yr arfer mae angen i ni dalu ein tâl aelodaeth. Penderfynodd y pwyllgor y byddem yn rhoi gostyngiad o £18 i £14 eleni. A fyddech cystal â rhoi’r arian mewn amlen gyda’ch enw a’i roi drwy’r drws i Eleri, Rhian, Liz neu i mi erbyn Rhagfyr 1af os gwelwch yn dda. Gofynnir yn garedig i chi drosglwyddo’r wybodaeth yma i ffrind sy’n aelod ond ddim yn defnyddio’r we.

Os na fyddwn yn medru cyfarfod gyda’r nos, yna gobeithiwn drefnu gweithgareddau yn yr awyr iach, e.e. taith gerdded yn ystod y dydd i groesawu’r flwyddyn newydd. Cewch fwy o wybodaeth yn agosach i‘r flwyddyn newydd. Yn y cyfamser cymrwch ofal, a chofion cynnes at bob un o’n haelodau. Os oes unrhyw un ohonoch angen cymorth yna cysylltwch.

Anita


05.10.20 Gohebiaeth Mis Hydref

picnic wedi wauGan nad ydym yn gallu cyfarfod ar hyn o bryd dyma rannu y gohebiaeth sydd wedi dod i'r gangen:

Neges gan Tegwen Morris (Cyfarwyddwr Cenedlaethol) yn cynnwys manylion Podlediau - cliciwch yma
Poster Ffair Aeaf 2020 - cliciwch yma
Cystadleuaeth Cynllunio Carden Nadolig 2020 - cliciwch yma
Creu Blodau Gobaith - cliciwch yma


18.08.20 Pwyllgor Yn Cyfarfod

picnic wedi wauCyfarfu pwyllgor presennol y gangen mewn gardd. Diolchwyd i’r swyddogion am eu gwaith, i Mair R am arwain mewn modd hamddenol a ddifyr, i Jen a Mair W am eu gwaith trefnu gofalus fel ysgrifenyddesau ac i Nan edrych ar ôl ein cyllid.
Penderfynwyd mai doeth oedd peidio â chyfarfod dros dymor yr hydref gan drefnu rhaglen ddifyr o fis Ionawr ymlaen. Edrychwn ymlaen felly at sgwrs a phaned ar yr ail nos Fercher yn Ionawr.

Dymunwn arferiad buan i bawb na fu’n dda eu hiechyd gan longyfarch ieuenctid y pentref ar ganlyniadau arholiad. Pob dymuniad da i drigolion y pentref yn ogystal â’n haelodau wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.


11.06.20 Newyddion O'r Gangen

picnic wedi wau

Mis Mehefin ac rydan ni’n dal dan glo! Pawb yn parhau i grwydro’n lleol a gweiddi sgwrsio o bell. Gawsom ni ddim mynd am Nefyn i orffen y tymor, ond, wedi’r holl dywydd braf, doedd hi fawr o dywydd trip neithiwr. Sawl un yn diolch am y glaw i ni gael sbario rhoi dŵr i’r ardd.

Tipyn o fraw clywed fod Liz, PenParc, wedi dal yr haint ac yn Ysbyty Penrhos Stanley ers rhyw wythnos. Yn ôl a ddeallaf, tydy hi ddim yn dioddef yn wael oddi wrtho a’n gobaith i gyd ydy y caiff hi ddod adra reit handi. Brysia wella Liz.

Trist oedd clywed hefyd fod Joyce Roberts, Felinheli, wedi’n gadael. Fu na erioed gymaint o chwerthin na phan oedd Joyce yn aelod o’r gangen! Coffa da amdani a’n cydymdeimlad llwyraf efo Anwen a’r teulu.
Ar dymor arferol byddai swyddogion eleni wedi diolch i chi gyd am eich cwmni yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac wedi trosglwyddo’r awenau i dîm flwyddyn nesa yn y swper wedi’r trip diwedd tymor. Mae swyddogion flwyddyn nesa eisoes wedi cytuno i gymryd at eu swyddi ac rydym ni am sticio efo’r un pwyllgor tan y bydd yn bosib i ni gyfarfod eto.

Mae wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn! Diolch i chi gyd am eich cyfeillgarwch a’ch cefnogaeth, yn arbennig dros y tri mis diwethaf yma. Edrych ymlaen i gael cyfarfod go iawn rywbryd tymor nesa.Efallai y gallwn fynd am dro efo’n gilydd gan fod cynifer ohonom wedi dod i adnabod llwybrau’r cylch yn well yn ystod y cyfnod clo. Meddyliwch, rhes hir o Ferched y Wawr, gwallt gwyn, yn nadreddu’i ffordd rownd Bro Bethel!

Daliwn i gredu - gan ddyheu i’r hen haul yna ddod ar y bryn go iawn eto,

Mair a’r swyddogion

Llun: Anita Owen, Llywydd 2020-21


19.05.20 Newyddion O'r Gangen

picnic wedi wau

Helo, sut hwyl sy ar bawb? Sawl wythnos sy wedi mynd heibio ers y bwletin diwethaf? Os ydych chi rwbath tebyg i mi rydych wedi hen golli cownt! Gawsom ni ddim mynd i drio chwarae croce yn Llanfairfechan a fydd yna ddim trip i Nefyn. Gobeithio cawn ni gystal tywydd pan fydd ein traed yn rhydd i grwydro i'r llefydd yma eto.

Mae'n gysur ein bod i gyd i weld yn cadw reit iach ond mae rhai wedi gorfod mynd tua'r ysbyty'n ddiweddar serch hynny. Falch iawn na fu'n rhaid i Lisabeth, Pen Parc aros yn yr ysbyty'n rhy hir wedi'r pwl gafodd yn ddiweddar ac iddi ddod yn ôl adra reit handi. Bu Cecile yn Ysbyty Gwynedd am dridiau efo Dylan, y mab hynaf, ddechrau'r mis hefyd. Cafodd dynnu ei bendics ar frys ac mae wedi dod ato'i hun yn dda iawn erbyn hyn.

Mae'n bwrw glaw felly does dim rhaid teimlo'n euog am beidio mynd i'r ardd heddiw. Beth am greu ychydig o flodau ar gyfer enfys o flodau'r mudiad - unrhyw grefft. Dyma ychydig wnes i ddechrau'r flwyddyn, rhaid mynd ati i wneud mwy rwan yn lliwiau'r enfys.

Hwyl, Mair.


22.04.20 Newyddion O'r Gangen

picnic wedi wau

Sut hwyl bawb? Ychydig o newyddion da i chi, a Duw a ŵyr ein bod ni angen dipyn o hwnnw dyddiau yma!

Mae Mabel yn nain, unwaith eto! Cyrhaeddodd Macsen, mab bach (plentyn cyntaf) i Gwenan a Robin, yn Ysbyty Gwynedd fore Llun. Gobeithio y cewch ddod adra reit handi i Fethel. Rydan ni gyd yn edrych ymlaen i weld y goets yn mynd heibio pan fydd Macsen yn mynd am dro rownd y pentref.

Wel, mae yna arddio wedi bod yn digwydd rownd y lle yma! Welais i erioed cyn lleied o chwyn a gymaint o hau a phlannu. Ella mai sioe flodau a chynnyrch gardd fydd ein cyfarfod cyntaf o'r tymor newydd! Jam a Chutney fydd hi erbyn mis Medi a phawb yn holi Eleri be mae'r hen lyfr coginio ddaeth hi ar ei draws yn ei awgrymu.

Daeth neges o Aberystwyth yn son am gynllun sy gan y mudiad i greu blodau lliwiau'r enfys, a'u casglu i gyd at ei gilydd i wneud arddangosfa o enfys fawr i ddathlu pan fydd yr aflwydd yma wedi mynd heibio. Felly cerwch ati i wau, gwnïo, crosio, neu greu blodau allan o unrhyw ddefnyddiau sy gennych chi pan fyddwch yn y tŷ. Blodau a garddio oedd y thema ar gyfer y Sioe eleni felly ella bod rhai ohonoch chi wedi bod wrthi'n barod yn meddwl am syniadau.


14.04.20 Newyddion O'r Gangen

picnic wedi wau

Helo ledis, Sut ydach chi'n dygymod efo'r caethiwed mawr yma? Mae rhywbeth reit braf mewn cael aros adra a gwneud bob dim wrth ein pwysau - dim rhuthro yma a thraw! Rydan ni'n lwcus iawn o'n cartrefi clud a'n gerddi ac yn cael tywydd braf i'w mwynhau. Gawsom ni ddim cyd-greu cardiau Pasg dan arweiniad Nan ond mae nifer ohonoch wrthi'n creu fel slecs a'ch campweithiau i'w gweld ar y dudalen FB Curo'r Corona'n Crefftio. Roedd picnic wedi wau Rhian yn tynnu dŵr o'r dannedd!

Mae Rita a'r teulu wedi cael cyfnod gofidus iawn dros yr wythnos ddiwetha efo Gareth, gŵr Manon, wedi bod yn yr ysbyty yn dioddef o effeithiau'r firws felltith yma. Daeth adref yn ôl ddoe, diolch byth, a rydym yn dymuno adferiad iechyd buan iddo fo. "Gan bwyll rwan GWG - mi ddoi di dow dow, mae yna dîm o nyrsys da yn gofalu amdanat ti!" Mae'r pwyllgor yn dymuno Pasg cartrefol, gwahanol iawn i'r arfer ond hapus serch hynny i chi gyd. Dim gormod o'r wyau siocled neis na!!


31.03.20 Newyddion O'r Gangen

ymweliad i Oriel Môn Haf 1992

Helo ferched, neu efallai byddai Meudwyesau'r Wawr yn well enw dyddiau yma! Gobeithio fod pawb yn gyfforddus gartre, gallai fod llawer gwaeth arnom. Cofiwch unrhyw broblem rhannwch hi efo'ch cyd-aelodau o MYW Bethel a dwi'n siŵr bydd gan ryw un ohonom ryw fath o ddatrysiad i'w gynnig. "Os mêts, mêts" ynde genod.

Chydig o newyddion da i'n cadw ni i fynd.
Croeso mawr adra'n ôl i Anne Elis a Mair Price. Diolch eich bod adra'n saff o'r diwedd o'ch antur yn Viet-Nam. Braf iawn cael cysgu yn eich gwely bach eich hun eto dwi'n siŵr. Llongyfarchiadau i Mair Williams ar ddod yn Nain unwaith eto. Ganwyd Merch fach, Cadi Alis, i Owain Siôn ag Alison i lawr yn Abertawe. Brysied y dydd y cei ei magu go iawn yn dy freichiau.
Mi bostiwn ni eto wythnos nesa - felly rhowch wybod am unrhyw newyddion. Daliwch i fynd genod a daliwch i gredu.
Hwyl, Y swyddogion

(Llun o'r archif - ymweliad i Oriel Môn Haf 1992)


20.03.20 Canslo Cyfarfodydd

Sash Huw FfashMae cyfarfodydd Ebrill, Mai a Mehefin wedi eu canslo oherwydd y coronafeirws a byddwn mewn cysylltiad pan mae'r sefyllfa wedi gwella. Cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich gweld pan fydd yr hen feirws yma wedi ein gadael.

 

 11.03.20 Dathlu Gŵyl DdewiSash Huw Ffash

Aethom ar ymweliad i Halen Môn eleni i ddathlu Gŵyl Ddewi. Roedd y sgwrs gan Eluned a'r daith o amgylch yr adeilad yn hynod o ddiddorol, ac roedd cyfle i wario yn y siop chwaethus hefyd. Wedyn aethon ymlaen i'r Anglesey Arms ym Mhorthaethwy ble cawsom ymlacio a sgwrsio dros bryd gwerth chweil o fwyd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


12.02.20 Vicki Hinde - Sebonau PrydferthSash Huw Ffash

Roedd arogl bendigedig yn festri Capel Cysegr pan ddaeth Vicki Hinde draw i ddangos i ni sut i wneud sebon, ac i sôn am ei busnes ym Meddgelert "The Soap Mine". Roedd llawer wedi manteisio ar y cyfle i brynu un o'i sebonau hardd, ac os bydd eisiau gallwch brynu mwy yn Storiel, Bangor neu ar-lein drwy ei gwefan www.thesoapmine.co.uk

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


08.01.20 Marged Tudur - 'Aros mae'r mynyddau mawr'Sash Huw Ffash

Ar gychwyn degawd newydd sbon daeth Marged Tudur draw i’r gangen i sôn am ei thaith i Sagarmatha (enw lleol am 'Base Camp' Everest). Mae'n amlwg ei fod wedi bod yn antur a hanner, ac roedd pawb wedi mwynhau'r cyflwyniad bywiog a diddorol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.12.19 Cinio NadoligSash Huw Ffash

Eleni aethom draw i westy'r Victoria yn Llanberis i ddathlu'r Nadolig ble roedd y bwyd yn flasus a'r cwmni'n hwyliog. Llongyfarchiadau i Elen Elis ar ennill y gystadleuaeth limrig ac i Anne Elis am ei brawddeg dymhorol gyda phob gair yn dechrau efo B - y ddwy yn wir haeddu'r 'Goron'! Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2020!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


13.11.19 'Dolig yn Dwad' - Trefnu Blodau Gyda Cecile RobertsSash Huw Ffash

Yng nghyfarfod Tachwedd cafodd yr aelodau ymlacio yn braf wrth drefnu blodau tymhorol gyda Cecile Roberts. Roedd pawb wedi dod â’u blodau eu hunain ynghyd â sisyrnau addas ac roedd festri Capel Cysger yn lliwgar ac yn llawn bwrlwm wrth i bawb fynd ati i greu addurniadau deniadol cyn mynd a hwy adref i’w dangos.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


08.11.19 Cwis Hwyl CenedlaetholSash Huw Ffash

Aeth 18 tîm draw i Pant Du i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Roedd dau dîm o gangen Bethel - a daeth y ddau dîm yn gydradd drydydd! Llongyfarchiadau mawr i gangen Caernarfon ddaeth yn gyntaf yn Arfon - a thrwy Gymru!

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.10.19 Manon Lloyd Williams - Sgam a Sbam!Sash Huw Ffash
Daeth Manon Lloyd Williams o'r Gwasanaeth Safonau Masnachol draw i'r gangen i rannu gwybodaeth bwysig ac amserol iawn. Cododd ymwybyddiaeth o sgamio a sgamwyr a phwysleisiodd mor bwysig oedd i ni rannu gwybodaeth am ymdrechion i'n sgamio ar y ffon, drwy'r cyfrifiadur neu ar stepen ein drws. Roedd neges Manon yn drylwyr ac yn hawdd i'w deall - fel hyn gall lai ohonom ddisgyn am y sgam.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.09.19 Meinir Gwilym
Sash Huw Ffash

Cawsom noson gwerth chweil yng nghwmni'r gantores adnabyddus Meinir Gwilym. Mae nifer o aelodau yn mwynhau'r rhaglen 'Garddio a Mwy' a gyflwynir ganddi, a gwibiodd yr amser heibio yn gwrando arni'n canu ac yn son sut y dechreuodd ei diddordeb mewn garddio. Diolch i'r pwyllgor am ddarparu lluniaeth blasus i ddilyn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.09.19 Noson Agoriadol yn Festri Capel Cysegr!
Sash Huw Ffash

Cynhelir noson agoriadol tymor 2019/20 noson agoriadol am 7:30yh ar nos Fercher Medi 11eg. Trefn y noson fydd adloniant yng ngofal y gantores a'r gyflwynwraig dalentog Meinir Gwilym gyda lluniaeth ysgafn dros sgwrs i ddilyn. Mae croeso i aelodau hen a newydd.
Byddwn yn cychwyn y cofrestru am 7:15yh a'r tal aelodaeth eleni fydd £18 sy'n cynnwys pedwar rhifyn o gylchgrawn Y Wawr.

Am fwy o wybodaeth - swyddogion@mywbethel.org


06.08.19 Sash Huw Ffash!
Sash Huw Ffash

Wel mae yna ferched sy'n gwybod beth yw steil yn aelodau o MYW Bethel! Ddoe ar gae'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst fe dderbyniodd Anwylyd sash gan yr enwog Huw Ffash! Llongyfarchiadau Anwylyd!
15.06.19 Cip ar y Gwisgoedd
Ela Jones

Dydd Sadwrn 15/06/19 cawsom drip pen tymor gwerth chweil! Roedd cyfle i gael cinio bach ym Metws y Coed cyn mynd ymlaen i Ysbyty Ifan i dreulio dwy awr ddifyr yng nghwmni Ela Jones, Meistres y Gwisgoedd. Gorffennwyd y diwrnod drwy gymdeithasu dros fwffe yng ngwesty'r Waterloo ym Metws y Coed.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


15.06.19 Ffarwel
Gwenan a Mair

Dymuna Gwenan Roberts y Llywydd am eleni ddiolch yn fawr i aelodau’r pwyllgor am eu cefnogaeth drwy’r flwyddyn i sicrhau rhaglen ddifyr. Diolch arbennig i Mair Price am ei gwaith trylwyr fel ysgrifennydd ac i Cecile Roberts am ei gwaith fel Trysorydd. Diolch i Jennifer Roberts am gynnal y wefan a’r gwefannau cymdeithasol Facebook a Twitter. Diolch hefyd i’r aelodau i gyd am gefnogi drwy gydol y flwyddyn. Bob lwc i Mair Read a phwyllgor flwyddyn nesaf!

Dyddiad lwcus y dyddiadur eleni oedd 14eg Gorffennaf a’r person a ddaeth agosaf at y dyddiad ydi Hywel Edwards Dinmael a ddewisodd Gorffennaf 21ain. Fe fydd yn derbyn pecyn o nwyddau Pant Du.


09.05.19 Noson Elusennol - Ffasiwn Steil!
Noson Elusennol - Ffasiwn Steil

Wel am noson hwyliog - noson elusennol 'Ffasiwn Steil!'. Y dasg oedd dod o hyd i'r wisg orau am £10 neu lai mewn siop elusen. Drwy weithio mewn parau cawsom bum gwisg gofiadwy gyda Falmai yn cipio'r clod am y fargen orau! Diolch i Meirwen Lloyd ac Anne Elis am feirniadu.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


03.05.19 Llwyddiant Mewn Cystadleuaeth Bowlio Deg
Llwyddiant Mewn Cystadleuaeth Bowlio Deg

Nos Wener, Ebrill 26ain daeth tîm bowlio deg Cangen MYW Bethel yn drydydd mewn cystadleuaeth yng Nglasfryn, ger Pwllheli. Llongyfarchiadau mawr i Mary Wyn Jones, Mary Evans, Mair Price, Falmai Owen, Anne Elis ac Eleri Warrington a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf ym Mhrestatyn.10.04.19 Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts
Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts

Roedd festri Y Cysegr yn arogli'n hyfryd heno pan aeth yr aelodau ati i drefnu blodau o dan arweiniad ein trysorydd Cecile Roberts. Roedd yn gyfle i ymlacio a chymdeithasu ac roedd pawb yn falch iawn o'u haddurn bwrdd ar y diwedd. Diolch yn fawr Cecile.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.03.19 Dathlu Gŵyl Ddewi - Pant Du
Dathlu Gŵyl Ddewi - Pant Du

Mae gwinllan a pherllan Pant Du yn fusnes llewyrchus sydd yn gwerthu gwin, seidr a sudd afal yn ogystal â ddwr ffynnon. Cawsom noson gwerth chweil yn gwledda ac yn gwrando ar sgwrs hynod ddiddorol y perchennog Richard Huws.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.02.19 Crwydro Nepal yng nghwmni Morfudd Thomas
Gwen Davies - Iechyd y llygad

Daeth Morfudd Thomas draw i'r gangen i ddangos lluniau ac i adrodd hanesion am ei hymweliadau i wlad Nepal. Roedd y lluniau a'r sgwrs yn hynod ddiddorol ac roedd pob un ohonom wedi mwynhau'r sgwrs yn fawr iawn.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.01.19 Gwen Davies - Iechyd y llygad – Cymru a’r trydydd byd
Gwen Davies - Iechyd y llygad

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 12.12.18 Cinio Nadolig
Cinio NadoligDathlwyd y Nadolig yng Ngwesty'r Celt yng Nghaernarfon eleni. Cawsom bryd blasus, cwis hwyl a chyfle i sgwrsio ac ymlacio ynghanol prysurdeb y paratoadau. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar Ionawr 9fed 2019!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


14.11.18 Angharad Gwyn - Cwmni Adra
Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr CymruDaeth Angharad Gwyn draw i'r gangen i sôn sut y dechreuodd ei chwmni Adra yn 2007. Gwerthu ar-lein oedd i gychwyn ond bellach mae ganddi siop ym Mharc Glynllifon. Roedd yn noson hynod o ddiddorol ac yn bleser cael golwg ar rai o'r nwyddau mae'n gwerthu. Cliciwch yma i fynd i'w gwefan i weld mwy

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson.
Cliciwch yma i weld y lluniau


09.11.18 Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched Y Wawr
Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched Y WawrAeth Gwenan Roberts, Mair Read, Meira Evans a Jen Roberts draw i'r Meifod yn Bontnewydd ar nos Wener Tachwedd 9fed i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Roedd y tim yn ail ar hanner amser, ac yn bedwerydd ar ddiwedd y noson. Mwynhawyd y noson yn fawr iawn.10.10.18 Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr Cymru
Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr Cymru Alwyn Jones o elusen Ambiwlans Awyr Cymru oedd ein gwr gwadd mis yma. Difyr iawn oedd clywed sut y cychwynnodd yr elusen ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 2001 ac erbyn hyn mae pedwar hofrennydd a pum cerbyd ymateb cyflym ar gael o 8yb tan 8yh bob dydd o'r wythnos. Mae'n wasanaeth prysur gyda'r hofrenyddion wedi eu galw allan 201 o weithiau ym mis Awst eleni yn unig!

Cliciwch yma
i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


12.09.18 Dylan a Neil
Dylan a NeilCawsom noson o adloniant gwerth chweil yng nghwmni Dylan a Neil o'r Felinheli. Mae'r ddau yn adnabyddus iawn drwy Gymru ac roedd y canu yn dda a'r jôcs yn ddoniol! Wedyn cafodd bawb gyfle i gymdeithasu dros baned - diolch o galon i'r pwyllgor am baratoi'r lluniaeth.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


06.09.18 Nodyn Atgoffa
Nodyn atgoffa noson agoriadol tymor 2018/19Cynhelir noson agoriadol tymor 2018/19 yn Festri Capel Cysegr am 7:30pm ar nos Fercher Medi 12fed. Trefn y noson fydd adloniant ysgafn yng ngofal y ddeuawd enwog Dylan a Neil o'r Felinheli gyda lluniaeth ysgafn dros sgwrs i ddilyn. Mae croeso i aelodau hen a newydd. Byddwn yn cychwyn y cofrestru am 7:15pm.

Am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â Gwenan Roberts y llywydd (01248 671022) neu Mair Price (ysg.) 01286 672975


Archif Newyddion a Lluniau - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Liz Watkin
Trysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org