Newyddion

Newyddion o'r Gangen


08.01.20 Marged Tudur - 'Aros mae'r mynyddau mawr'Sash Huw Ffash

Ar gychwyn degawd newydd sbon daeth Marged Tudur draw i’r gangen i sôn am ei thaith i Sagarmatha (enw lleol am 'Base Camp' Everest). Mae'n amlwg ei fod wedi bod yn antur a hanner, ac roedd pawb wedi mwynhau'r cyflwyniad bywiog a diddorol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.12.19 Cinio NadoligSash Huw Ffash

Eleni aethom draw i westy'r Victoria yn Llanberis i ddathlu'r Nadolig ble roedd y bwyd yn flasus a'r cwmni'n hwyliog. Llongyfarchiadau i Elen Elis ar ennill y gystadleuaeth limrig ac i Anne Elis am ei brawddeg dymhorol gyda phob gair yn dechrau efo B - y ddwy yn wir haeddu'r 'Goron'! Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2020!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


13.11.19 'Dolig yn Dwad' - Trefnu Blodau Gyda Cecile RobertsSash Huw Ffash

Yng nghyfarfod Tachwedd cafodd yr aelodau ymlacio yn braf wrth drefnu blodau tymhorol gyda Cecile Roberts. Roedd pawb wedi dod â’u blodau eu hunain ynghyd â sisyrnau addas ac roedd festri Capel Cysger yn lliwgar ac yn llawn bwrlwm wrth i bawb fynd ati i greu addurniadau deniadol cyn mynd a hwy adref i’w dangos.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


08.11.19 Cwis Hwyl CenedlaetholSash Huw Ffash

Aeth 18 tîm draw i Pant Du i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Roedd dau dîm o gangen Bethel - a daeth y ddau dîm yn gydradd drydydd! Llongyfarchiadau mawr i gangen Caernarfon ddaeth yn gyntaf yn Arfon - a thrwy Gymru!

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.10.19 Manon Lloyd Williams - Sgam a Sbam!Sash Huw Ffash
Daeth Manon Lloyd Williams o'r Gwasanaeth Safonau Masnachol draw i'r gangen i rannu gwybodaeth bwysig ac amserol iawn. Cododd ymwybyddiaeth o sgamio a sgamwyr a phwysleisiodd mor bwysig oedd i ni rannu gwybodaeth am ymdrechion i'n sgamio ar y ffon, drwy'r cyfrifiadur neu ar stepen ein drws. Roedd neges Manon yn drylwyr ac yn hawdd i'w deall - fel hyn gall lai ohonom ddisgyn am y sgam.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.09.19 Meinir Gwilym
Sash Huw Ffash

Cawsom noson gwerth chweil yng nghwmni'r gantores adnabyddus Meinir Gwilym. Mae nifer o aelodau yn mwynhau'r rhaglen 'Garddio a Mwy' a gyflwynir ganddi, a gwibiodd yr amser heibio yn gwrando arni'n canu ac yn son sut y dechreuodd ei diddordeb mewn garddio. Diolch i'r pwyllgor am ddarparu lluniaeth blasus i ddilyn.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


11.09.19 Noson Agoriadol yn Festri Capel Cysegr!
Sash Huw Ffash

Cynhelir noson agoriadol tymor 2019/20 noson agoriadol am 7:30yh ar nos Fercher Medi 11eg. Trefn y noson fydd adloniant yng ngofal y gantores a'r gyflwynwraig dalentog Meinir Gwilym gyda lluniaeth ysgafn dros sgwrs i ddilyn. Mae croeso i aelodau hen a newydd.
Byddwn yn cychwyn y cofrestru am 7:15yh a'r tal aelodaeth eleni fydd £18 sy'n cynnwys pedwar rhifyn o gylchgrawn Y Wawr.

Am fwy o wybodaeth - swyddogion@mywbethel.org


06.08.19 Sash Huw Ffash!
Sash Huw Ffash

Wel mae yna ferched sy'n gwybod beth yw steil yn aelodau o MYW Bethel! Ddoe ar gae'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst fe dderbyniodd Anwylyd sash gan yr enwog Huw Ffash! Llongyfarchiadau Anwylyd!
15.06.19 Cip ar y Gwisgoedd
Ela Jones

Dydd Sadwrn 15/06/19 cawsom drip pen tymor gwerth chweil! Roedd cyfle i gael cinio bach ym Metws y Coed cyn mynd ymlaen i Ysbyty Ifan i dreulio dwy awr ddifyr yng nghwmni Ela Jones, Meistres y Gwisgoedd. Gorffennwyd y diwrnod drwy gymdeithasu dros fwffe yng ngwesty'r Waterloo ym Metws y Coed.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


15.06.19 Ffarwel
Gwenan a Mair

Dymuna Gwenan Roberts y Llywydd am eleni ddiolch yn fawr i aelodau’r pwyllgor am eu cefnogaeth drwy’r flwyddyn i sicrhau rhaglen ddifyr. Diolch arbennig i Mair Price am ei gwaith trylwyr fel ysgrifennydd ac i Cecile Roberts am ei gwaith fel Trysorydd. Diolch i Jennifer Roberts am gynnal y wefan a’r gwefannau cymdeithasol Facebook a Twitter. Diolch hefyd i’r aelodau i gyd am gefnogi drwy gydol y flwyddyn. Bob lwc i Mair Read a phwyllgor flwyddyn nesaf!

Dyddiad lwcus y dyddiadur eleni oedd 14eg Gorffennaf a’r person a ddaeth agosaf at y dyddiad ydi Hywel Edwards Dinmael a ddewisodd Gorffennaf 21ain. Fe fydd yn derbyn pecyn o nwyddau Pant Du.


09.05.19 Noson Elusennol - Ffasiwn Steil!
Noson Elusennol - Ffasiwn Steil

Wel am noson hwyliog - noson elusennol 'Ffasiwn Steil!'. Y dasg oedd dod o hyd i'r wisg orau am £10 neu lai mewn siop elusen. Drwy weithio mewn parau cawsom bum gwisg gofiadwy gyda Falmai yn cipio'r clod am y fargen orau! Diolch i Meirwen Lloyd ac Anne Elis am feirniadu.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


03.05.19 Llwyddiant Mewn Cystadleuaeth Bowlio Deg
Llwyddiant Mewn Cystadleuaeth Bowlio Deg

Nos Wener, Ebrill 26ain daeth tîm bowlio deg Cangen MYW Bethel yn drydydd mewn cystadleuaeth yng Nglasfryn, ger Pwllheli. Llongyfarchiadau mawr i Mary Wyn Jones, Mary Evans, Mair Price, Falmai Owen, Anne Elis ac Eleri Warrington a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf ym Mhrestatyn.10.04.19 Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts
Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts

Roedd festri Y Cysegr yn arogli'n hyfryd heno pan aeth yr aelodau ati i drefnu blodau o dan arweiniad ein trysorydd Cecile Roberts. Roedd yn gyfle i ymlacio a chymdeithasu ac roedd pawb yn falch iawn o'u haddurn bwrdd ar y diwedd. Diolch yn fawr Cecile.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.03.19 Dathlu Gŵyl Ddewi - Pant Du
Dathlu Gŵyl Ddewi - Pant Du

Mae gwinllan a pherllan Pant Du yn fusnes llewyrchus sydd yn gwerthu gwin, seidr a sudd afal yn ogystal â ddwr ffynnon. Cawsom noson gwerth chweil yn gwledda ac yn gwrando ar sgwrs hynod ddiddorol y perchennog Richard Huws.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.02.19 Crwydro Nepal yng nghwmni Morfudd Thomas
Gwen Davies - Iechyd y llygad

Daeth Morfudd Thomas draw i'r gangen i ddangos lluniau ac i adrodd hanesion am ei hymweliadau i wlad Nepal. Roedd y lluniau a'r sgwrs yn hynod ddiddorol ac roedd pob un ohonom wedi mwynhau'r sgwrs yn fawr iawn.Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.01.19 Gwen Davies - Iechyd y llygad – Cymru a’r trydydd byd
Gwen Davies - Iechyd y llygad

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau

 12.12.18 Cinio Nadolig
Cinio NadoligDathlwyd y Nadolig yng Ngwesty'r Celt yng Nghaernarfon eleni. Cawsom bryd blasus, cwis hwyl a chyfle i sgwrsio ac ymlacio ynghanol prysurdeb y paratoadau. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar Ionawr 9fed 2019!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


14.11.18 Angharad Gwyn - Cwmni Adra
Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr CymruDaeth Angharad Gwyn draw i'r gangen i sôn sut y dechreuodd ei chwmni Adra yn 2007. Gwerthu ar-lein oedd i gychwyn ond bellach mae ganddi siop ym Mharc Glynllifon. Roedd yn noson hynod o ddiddorol ac yn bleser cael golwg ar rai o'r nwyddau mae'n gwerthu. Cliciwch yma i fynd i'w gwefan i weld mwy

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson.
Cliciwch yma i weld y lluniau


09.11.18 Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched Y Wawr
Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched Y WawrAeth Gwenan Roberts, Mair Read, Meira Evans a Jen Roberts draw i'r Meifod yn Bontnewydd ar nos Wener Tachwedd 9fed i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Roedd y tim yn ail ar hanner amser, ac yn bedwerydd ar ddiwedd y noson. Mwynhawyd y noson yn fawr iawn.10.10.18 Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr Cymru
Alwyn Jones o Ambiwlans Awyr Cymru Alwyn Jones o elusen Ambiwlans Awyr Cymru oedd ein gwr gwadd mis yma. Difyr iawn oedd clywed sut y cychwynnodd yr elusen ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 2001 ac erbyn hyn mae pedwar hofrennydd a pum cerbyd ymateb cyflym ar gael o 8yb tan 8yh bob dydd o'r wythnos. Mae'n wasanaeth prysur gyda'r hofrenyddion wedi eu galw allan 201 o weithiau ym mis Awst eleni yn unig!

Cliciwch yma
i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


12.09.18 Dylan a Neil
Dylan a NeilCawsom noson o adloniant gwerth chweil yng nghwmni Dylan a Neil o'r Felinheli. Mae'r ddau yn adnabyddus iawn drwy Gymru ac roedd y canu yn dda a'r jôcs yn ddoniol! Wedyn cafodd bawb gyfle i gymdeithasu dros baned - diolch o galon i'r pwyllgor am baratoi'r lluniaeth.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


06.09.18 Nodyn Atgoffa
Nodyn atgoffa noson agoriadol tymor 2018/19Cynhelir noson agoriadol tymor 2018/19 yn Festri Capel Cysegr am 7:30pm ar nos Fercher Medi 12fed. Trefn y noson fydd adloniant ysgafn yng ngofal y ddeuawd enwog Dylan a Neil o'r Felinheli gyda lluniaeth ysgafn dros sgwrs i ddilyn. Mae croeso i aelodau hen a newydd. Byddwn yn cychwyn y cofrestru am 7:15pm.

Am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â Gwenan Roberts y llywydd (01248 671022) neu Mair Price (ysg.) 01286 672975


Archif Newyddion a Lluniau - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org