Newyddion

12.06.24 Trip Diwedd Tymor

grwp o 32 o ferched yn eistedd yn amgueddfa forwrol llynAr Fehefin y 12fed aethom ar ein trip diwedd tymor i ymweld ag Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn. Yno gwelsom ffilm ddiddorol ar hanes datblygiad Nefyn cyn cael cyfle i grwydro o amgylch yr amgueddfa. Ymlaen a ni wedyn i Caffi Ni i fwynhau bwffe arbennig o flasus ac roedd heulwen Mehefin a’r olygfa dros y môr yn goron ar y cyfan.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


16.05.24 Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

tim bowlio degLlongyfarchiadau mawr i dîm Bowlio Deg Bethel ar ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon yng Nglasfryn. Daeth Falmai Owen i'r brig gyda'r sgôr uchaf o 108, gyda Mair Read yn ail agos gyda sgôr o 105. Hefyd yn y tîm oedd Eleri Warrington, Jen Roberts a Mary Jones.Cliciwch yma i weld y lluniau


08.05.24 Angharad Tomos

Anghared TomosEin gwestai gwadd y mis yma oedd Angharad Tomos. Mae hi’n gyfarwydd i ni gyd fel awdur a llenor disglair, a'i thestun yn ein cyfarfod oedd Silyn Roberts a’i wraig Mary. Dywedodd Angharad fod hanes y ddau yma wedi dod yn obsesiwn iddi a dyna oedd canlyniad y nofel hyfryd honno ‘Arlwy’r Sêr’. Teg dweud fod y gynulleidfa wedi eu cyfareddu gan yr hanes a’i chyflwyniad.

 

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


10.04.24 Meira Evans

Meira EvansCawsom noson hyfryd yn gwrando ar Meira Evans, Gwlân y Bwthyn heno. Roedd yna atgofion difyr, a gwaith gwnïo, gwau a chrosio i'w rhyfeddu atynt. Cafwyd cyfle i ddangos rhai o'r cynnyrch wnaed gan ein haelodau pan yn ddisgyblion ysgol, ac wedyn cwis ar faterion celf a chrefft wedi ei baratoi gan Meira.

 

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.03.24 Dathlu Gŵyl Ddewi gydag Ifor ap Glyn

Kelly O'DonnellCawsom noson i'w chofio yn dathlu Gŵyl Ddewi yng Nghaffi Menter Cymunedol Bethel yng nghwmni Ifor ap Glyn, cyn Bardd Cenedlaethol Cymru. Roedd y lob sgows, y bara brith a'r cacenni cri yn flasus dros ben. Wedyn cafodd bawb gyfle i fwynhau'r hanesion difyr, y cerddi a'r dyfyniadau o waith rhyddiaith Ifor ap Glyn.

 

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.02.24 Kelly O'Donnell

Kelly O'DonnellRoedd yn braf iawn cael croesawu Kelly O'Donnell i'r gangen i gael clywed am ei phrofiad ar y rhaglen boblogaidd Ffit Cymru. Fe ddewiswyd Kelly yn un o’r pum Arweinydd ar gyfer y gyfres a bu llawer ohonom yn dilyn cynnydd Kelly o wythnos i wythnos. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando arni yn sgwrsio mor onest ac mor naturiol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


10.01.24 Rhian Cadwaladr

Rhain CadwaladrMae Rhian Cadwaladr yn actores ac yn awdur sydd wedi cyhoeddi pedair nofel. Bellach mae hi’n enwog am ei llyfrau coginio hefyd sef Casa Cadwaladr a Casa Dolig. Yn ystod ein cyfarfod bu’n darllen rhannau allan o rai o’i nofelau ac roedd ei dawn actio yn dod â chymeriadau’r nofel yn fyw i ni gan ymdrin â bywyd bob dydd yn llawn hiwmor. Braf oedd clywed y neuadd yn llawn chwerthin. Soniodd hefyd am y broses a ddigwyddai wrth iddi fynd ati i baratoi ar gyfer cyhoeddi ei llyfrau coginio, sydd â diwyg arbennig iawn iddynt.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.12.23 Dathlu'r Nadolig Gydag Alis Glyn

Dathlu NadoligEleni fe aeth y gangen i'r Felin, Pontrug, i ddathlu'r Nadolig. Cawsom fwyd rhagorol a chyfle i sgwrsio a chwerthin. Ar ôl ein pryd daeth Alis Glyn, cantores ifanc, dalentog, o Gaernarfon atom, a phleser pur oedd gwrando arni yn canu ei chyfansoddiadau gwreiddiol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


10.11.23 Cwis Hwyl Cenedlaethol

CwisAr nos Wener, Tachwedd 10, daeth deg tîm o Merched Y Wawr Rhanbarth Arfon i Neuadd Goffa Bethel i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Dinbych ddaeth i'r brig ar y noson, ond rhaid llongyfarch Mair Price, Mair Read a Gwenan Roberts o dîm Bethel 1 a ddaeth yn ail yn y Cwis ar ôl rhoi'r ateb gorau i'r datglwm! Gwych! Diolch yn fawr i'r trefnwyr ac i bwyllgor MYW Bethel am baratoi'r lluniaeth a'r raffl.

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.11.23 Gwen Orlick a Lynda Szekely

Twm EliasCawsom noson ddifyr dros ben yng nghwmni Gwen Orlick a Lynda Szekely. Roedd cyfle i chwarae gemau ac ennill gwobrau, yn ogystal â chlywed am gwmni Tropic a'u nwyddau gofal croen o gynhwysion naturiol. Roedd sawl un ohonom wedi bachu ar y cyfle i brynu pethau! Ar ddiwedd y noson bu raid i Myfanwy wneud mwy nag un trip i'r car gyda bagiau llawn sgarffiau a chadwyni i'w gwerthu yn Ffair Aeaf gyda'r arian yn mynd i gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


11.10.23 Twm Elias - O Swyn i Stethosgôp

Twm EliasRoedd pawb wedi mwynhau'r sgwrs ddiddorol, addysgiadol a doniol am feddygaeth a moddion drwy'r oesoedd a gafwyd gan y naturiaethwr Twm Elias yn ein cyfarfod fis Hydref.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


13.09.23 Magee

Cyfarfod 13/09/23 gyda brodyr MageeCawsom gychwyn gwerth chweil i weithgareddau'r tymor yng nghwmni'r grŵp Magee, band o frodyr talentog o Ynys Môn sy'n canu cyfuniad o gerddoriaeth gwerin a roc. Roeddent yn chwarae caneuon gwreiddiol eu hunain a’u fersiynau hwy o ganeuon pobl eraill, a chafwyd blas ar ganeuon ar bynciau pwysig a mawr y byd, ynghyd a rhai gan Meic Stephens, Alun ‘Sbardun’ Hughes, Bryn Fôn a Dewi Pws. Roedd pawb wedi mwynhau eu perfformiad a'r cymdeithasu wedyn dros baned a theisen. Diolch i Noson Fach Allan a Chyngor Gwynedd am noddi'r noson.

Cliciwch yma i weld adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


01.09.23 Dyddiad I'w Gofio - Noson Agoriadol Ar 13/09/23

Dyddiad I'w Gofio - Noson Agoriadol Ar 13/09/23Bydd ein noson agoriadol yn digwydd ar Ddydd Mercher, Medi 13eg am 7:15. Bydd y grŵp gwerin adnabyddus o Ynys Môn, MAGEE, yno i'n difyrru, a bydd lluniaeth ysgafn wedi ei baratoi gan y Pwyllgor. Estynnir croeso cynnes i'n haelodau ffyddlon ac edrychwn ymlaen at groesawu aelodau newydd o’r pentref. Tâl Aelodaeth am 10 cyfarfod a 4 rhifyn o Y Wawr fydd £20, a gwerthfawrogwn ei gael fel arian parod os gwelwch yn dda. Diolchwn i Gynllun Noson Allan, Cyngor y Celfyddydau Cymru, a Chyngor Gwynedd am noddi’r noson.

Cliciwch yma i weld y poster


08.08.23 Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac EifionyddBu rai o'r aelodau yn brysur yn gweini yn stondin Merched Y Wawr yn yr Eisteddfod ar brynhawn Sul 6ed ac ar fore Mawrth 8fed o Awst. Roedd hi'n hynod o brysur ond cawsom gyfle i weld cyfraniad y gangen i'r arddangosfa ar y thema Llwybrau. Galwodd ffrindiau i mewn i ddweud helo, ac roedd dipyn o gynnwrf yn y babell pan ddaeth Maggi Noggi heibio i gael paned!

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.06.23 Taith ar Y Fenai

Taith ar Y Fenai ar fwrdd Queen of the Sea I orffen y tymor cawsom daith fendigedig ar hyd Y Fenai o Gaernarfon i Borthaethwy, gan hwylio o dan y ddwy bont enwog. Roedd y golygfeydd yn odidog ac roedd cyfle i gael picnic a chymdeithasu ar fwrdd y Queen of the Sea.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


11.05.23 Taith Hanesyddol

Taith Hanesyddol Mis yma cawsom fynd o amgylch y pentref yng nghwmni Gareth Roberts, Menter Fachwen, a oedd yn rhoi darlun diddorol i ni o Fethel y gorffennol. Cawsom glywed hanes y damweiniau angheuol a gafwyd rhwng y trên a cherbydau wrth groesi’r ffordd. Wrth fynd lawr Stryd Ganol yr oeddem yn cerdded ar hyd Stryd Fawr Bentref Saron, gan ryfeddu at nifer y siopau gwahanol a fu yno. O flaen yr hen ysgol cawsom hanes y terfysg a gafwyd ynglŷn â’r hawl i gael addysg ac i siarad Cymraeg, pryd y difrodwyd neuadd yr hen ysgol. Cafwyd tir i adeiladu ysgol newydd a heddiw mae’r Gymraeg bellach yn seinio’n falch rhwng eu muriau.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau28.04.23 Bowlio Deg

Mair Price, Falmai Owen, Mary Evans a Jen Roberts wedi ddod yn gyntaf Llongyfarchiadau i Mair Price, Falmai Owen, Mary Evans a Jen Roberts am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon ym mharc Glasfryn ger Pwllheli. Llongyfarchiadau arbennig i Falmai gan mai hi gafodd y sgôr uchaf ar y noson!

Cliciwch yma i weld y lluniau12.04.23 "Nain a'r Royal Charter"

Meinir Owen a'n Llywydd, Mair PriceYn ein cyfarfod mis yma cawsom gyfle i wrando ar Meinir Owen yn sôn am yr hanes a gafodd gan ei nain am long ddrylliad erchyll y Royal Charter ar y creigiau ger Moelfre ym Mis Hydref 1859. Daeth Meinir a'r hanes yn fyw i'w chynulleidfa, yn enwedig pan soniodd am y 28 o ddynion dewr aeth i ganol y tonnau i geisio achub y teithwyr. Roedd y tonnau yma hyd at 40 troedfedd o uchder, ac roedd dau o'r dynion yma yn hen, hen deidiau iddi, a thrydydd yn hen, hen ewythr. Gwelir Meinir yma gyda'n Llywydd, Mair Price.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.03.23 Dathlu Gŵyl Dewi

Dathlu Gŵyl DewiCyfarfu’r gangen o Ferched y Wawr ar Fawrth yr 8 fed a chafwyd noson hwyliog dros ben. Yn hytrach na mynd allan i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni cafwyd noson ‘adref’ oherwydd yn garedig iawn cynigiodd ein trysorydd Eirlys Williams wneud cawl cennin blasus i bawb. Cafwyd paned o de a chacen gri i orffen y pryd, ac i ddilyn chwaraewyd gêm hwyliog o chwilod.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


08.02.23 Nia Wyn Williams

Image credit: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” by Charles, Geoff 1909-2002, The National Library of Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK)'Trysorau'r Teulu' oedd y thema pan ddaeth Nia Wyn Williams atom i Neuadd Bethel. Roedd yr aelodau wedi dod ac amrywiaeth o bethau efo nhw, gan gynnwys gemwaith aur, crochenwaith, llyfrau, lluniau ac ati. Cawsom noson ddifyr dros ben yn dysgu amdan yr hanesion tu ol i'r eitemau a beth sy'n gwerthu yn dda ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


11.01.23 Bob Morris

Image credit: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” by Charles, Geoff 1909-2002, The National Library of Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK)Ein gŵr gwadd dros Zoom oedd Bob Morris, ac fe’n tywysodd ni drwy hanes Syr Billy Butlin yn sefydlu y gwersyll gwyliau ym Mhenychain ger Pwllheli. Yn un o bedair cenhedlaeth a fu’n gweithio yn y gwersyll, bu yno am saith haf yn olynol yn y 60au. Cawsom hanes a sgwrs ddifyr tu hwnt, ynghyd â lluniau trawiadol sut y datblygwyd gogledd Cymru yn gyrchfan gwyliau i bobl gyffredin o Ogledd Lloegr a thu hwnt, ac agor “Butlins Pwllheli”

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Priodoledd llun: “[Gwersyll Gwyliau Butlins ym Mhwllheli]” gan Charles, Geoff 1909-2002, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (CC BY-NC-ND 2.0 UK)


14.12.22 Cinio Nadolig

Cinio NadoligBraf oedd cael dod at ein gilydd i ddathlu’r Nadolig yn y Newborough Arms yn Bontnewydd. Cafwyd noson hwyliog, ac ar ôl ein bwyd fe gawsom ein diddanu gan y consiriwr Richard Owen. Doedd gan yr un ohonom syniad sut oedd o yn gwneud ei driciau, ond ‘roedd yna ddigon o chwerthin!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


09.11.22 Cécile Roberts

Cécile Roberts yn greu addurniadau hardd gyda blodau a  aelodau o Merched Y Wawr Bethel yn y cefndirDiolch i Cécile Roberts am ddod atom heno a'n cynhorthwyo i greu addurniadau hardd gyda blodau. Roedd pawb wedi mwynhau ac roedd yna awyrgylch hyfryd yn y neuadd wrth i bawb ymlacio a sgwrsio wrth roi eu campweithiau at ei gilydd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


12.10.22 Ann Catrin Evans

Ann Catrin EvansMae Ann Catrin Evans yn adnabyddus drwy Gymru a thu hwnt fel cerflunydd a gemydd sydd yn defnyddio haearn a mhetalau gwerthfawr. Daeth draw i'r gangen i son am ei gyrfa a dangos esiamplau o'i gwaith gan gynnwys gwaith celf brau oedd wedi ei fframio, gemwaith haearn dramatig a cherfluniau mawr pensaernïol. Roedd pawb wedi rhyfeddu ar ei dawn.


Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


14.09.22 Owain Roberts

Owain Roberts gyda aelod o Merched Y Wawr BethelCynhaliwyd ein noson agoriadol yn Y Cysger ble cawsom berfformiad rhagorol ar y piano gan Owain Roberts. Yn dilyn roedd lluniaeth ysgafn wedi ei baratoi gan y Pwyllgor ac roedd cyfle i gymdeithasu a dal i fyny gyda ffrindiau ar ôl yr haf.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r digwyddiad

Cliciwch yma i weld y lluniau


Archif Newyddion a Lluniau - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Jennifer Roberts
Ysgrifennydd: Meira Evans
Trysorydd: Mair Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org